అనువాదలహరి

సమస్య… పీట్ హెయిన్, డేనిష్ కవి

మనకు బాగా నచ్చిన ప్రణాళికలు

ఎందుకూ కొరగాకుండా పోతాయి

మనం నిర్మించుకున్న అత్యున్నత ఆశాసౌధాలు

కుప్పకూలిపోతాయి

ఎందుకంటే

ముందు ఎంతో చక్కగా గీసిన గీతల్ని

తర్వాత అంత చక్కగానూ

పొరపాటని సరిదిద్దుతాము

.

పీట్ హెయిన్, (కలం పేరు కుంబెల్ (సమాధిరాయి))

16 డిశంబరు 1905- 17 ఏప్రిల్ 1996

డేనిష్ కవి, రచయిత, శాస్త్రజ్ఞుడు, గణితవేత్త,

.

.

On Problems ( A Grook*)

.

Our choicest plans

have fallen through

our airiest castles

tumbled over

 

because of lines

we neatly drew

and later neatly

stumbled over.

.

Piet Hein

16 December 1905 – 17 April 1996

Danish scientist, mathematician, inventor, designer, author, and poet, often writing under the Old Norse pseudonym “Kumbel” meaning “tombstone”.

[Notes:

* Grook : A grook is a form of short aphoristic poem. It was invented by the Danish poet and scientist Piet Hein. He wrote over 7,000 of them, most in Danish or English, published in 20 volumes]

%d bloggers like this: