అనువాదలహరి

తబ్బిబ్బైన శతపాది… అజ్ఞాత కవి

ఒక శతపాది ఎంతో హాయిగా ఉండేది

అనుకోకుండా ఒక రోజు ఒక కప్ప నవ్వులాటకి:

“నీకు ఏ కాలు తర్వాత ఏ కాలు పడుతుందో కాస్త చెప్పవా?” అని అడిగేదాకా.

ఆ ప్రశ్న దాని మనసుని ఎంతగా అతలాకుతలం చేసిందంటే

అది తబ్బిబ్బై తన గుంతలో

ఎలా పరిగెత్తాలో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయింది.

.

అజ్ఞాత కవి

ఈ  లిమరిక్కు(కవిత)లో సౌందర్యం ఒక్కోసారి మనం ఎలా Self-conscious అవుతామో తెలియజెయ్యడమే.  మామూలు సమయంలో ఎంత నేర్పుగా, అలవోకగా ఒక పనిచేయ్యగలిగినా, ఎవరైనా గమనిస్తున్నప్పుడు,లేదా  పరీక్షిస్తున్నప్పుడు చాలా మంది దృష్టి చేస్తున్న పనిమీద కాకుండా, గమనిస్తున్నారనుకున్నవాళ్ళమీదకి మరలడంతో తప్పులు చేస్తుంటారు.  అది చాలా సహజం. అంతేకాదు, కొందరిని  అలా మోసగించడానికి కూడా ఈ ఎత్తు వేస్తుంటారు.

.

The Distracted Centipede

.

A centipede was happy quite,

Until a frog in fun

Said, “Pray, which leg comes after which?”

This raised her mind to such a pitch,

She lay distracted in the ditch

Considering how to run.

.

Anonymous

%d bloggers like this: