అనువాదలహరి

యాభై ఏమిటి చెబుతోంది… రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్, అమెరికను కవి

నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నా  అధ్యాపకులందరూ  ముసలివాళ్ళు

నా  ఉత్సాహం నీరుకారిపోయేదాకా అర్థాన్ని వదిలి పదాలకోసం ప్రాకులాడేను,

కరిగించిన లోహంలా ఎలా పోతపోస్తే అలా తయారయ్యాను.

నేను బడికి వెళ్ళి వయోజనుడనై అంతా గతంగురించి నేర్చుకున్నాను

ఇప్పుడు నేను ముసలివాడిని, కానీ, నా గురువులు పిల్లలు.

ఒక మూసలోపొయ్యడానికి ఒదగనివి స్వయంగా ఫలించి, ఎదుగుతాయి;

ఎలా అతుకులువెయ్యాలా అని నేను పాఠాలతో సతమతమౌతున్నాను

ఇప్పుడు బడికి వెళుతున్నది పిల్లలనుండి భవిష్యత్తు నేర్చుకుందికి.

.

రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్

(March 26, 1874 – January 29, 1963

అమెరికను కవి

.

Iamge Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Iamge Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

What Fifty Says

.

When I was young my teachers were the old.

I gave up fire for form till I was cold.

I suffered like a metal being cast.

I went to school to age to learn the past.

Now when I am old my teachers are the young.

What can’t be molded must be cracked and sprung.

I strain at lessons fit to start a suture.

I got to school to youth to learn the future.

.

Robert Frost

(March 26, 1874 – January 29, 1963

American Poet

%d bloggers like this: