అనువాదలహరి

ఓ రాత్రి ఆరుబయట… దూ ఫూ, చీనీ కవి

తీరాన దట్టంగా పెరిగిన గడ్డిలో పిల్లగాలి అలలు రేపుతోంది,

రాత్రల్లా, చలనంలేని ఈ వాడ కొయ్యమీదకి

అవధిలేని రోదసిలోంచి చుక్కలు వాలసాగేయి.

చందమామ నీటికెదురీదుతూ పైకి రా సాగేడు.

నా కళ నాకు పేరుతెచ్చి, ఈ ముదిమి వయసులో

ఉద్యోగావసరం నుండి తప్పించగలిగితేనా! …

నిలకడలేని ఈ పరుగేమిటి నాకు…

ఈ సువిశాలమైన జగతిలో గూడులేక అల్లల్లాడే పక్షిలా.

.

దూ ఫూ

(712 – 770 AD)

చీనీ కవి

 

 

.

A Night Abroad

 

A light wind is rippling at the grassy shore….

Through the night, to my motionless tall mast,

The stars lean down from open space,

And the moon comes running up the river.

..If only my art might bring me fame

And free my sick old age from office! —

Flitting, flitting, what am I like

But a sand-snipe in the wide, wide world!

 .

Du Fu

(712 – 770 AD)

Chinese Poet

%d bloggers like this: