అనువాదలహరి

మరబొమ్మ… డాలియా రవికోవిచ్, ఇజ్రేలీ కవయిత్రి

ఆ రాత్రి నేను మర బొమ్మనే

అటూ ఇటూ తిరుగుతూనే ఉన్నాను,

నేను పడిపోయి ముక్కముక్కలైపోయాను

నా రూపం, నేర్పూలూ వాళ్ళు అతికి పునరుద్ధరించేరు.

మళ్ళీ నేను పూర్వపు బొమ్మలా తయారయ్యేను,

నా నడవడి ఎప్పటిలాగే అణకువగానే ఉంది;

అయినప్పటికీ, నేను కొత్తబొమ్మనే

విరిగిన కొమ్మని నులితీవలు దగ్గరా చుట్టి ఉంచినట్టు.

నాన్ను మళ్ళీ నాట్యం చెయ్యమన్నప్పుడు

నా అడుగులు లయబద్ధంగా పడుతున్నప్పటికీ

నాకు జంటగా ఇచ్చినది పిల్లినీ, కుక్కనీ.

నా జుత్తు పసిడి రంగు, కళ్ళు నీలి రంగు,

నా దుస్తులమీద పూలు విరబూస్తునాయి

నా ఈతాకుటోపీ మీద వాకపళ్ళు మెరుస్తున్నాయి.

.

డాలియా రవికోవిచ్

ఇజ్రేలీ కవయిత్రి

 

 

 

.

పైకి ఏదో బొమ్మ గురించి చెబుతున్నట్టు కనిపించినా,  ఇక్కడ చెప్పిన మరబొమ్మ  ఆడపిల్లకి ప్రతీక.   ముందు అల్లారుముద్దుగా ఆడపిల్లలని పెంచినా, వాళ్ళు స్వతంత్రం ప్రకటించేవేళకి వాళ్ల వ్యక్తిత్వం దెబ్బతీస్తారు. సంఘంకట్టుబాట్లకు తల ఒగ్గవలసిందని నిర్భందిస్తారు. అదిగో, అలాంటప్పుడే వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం పునర్నిర్మించబడుతుంది. వాళ్ళు పూర్వపు వ్యక్తులు కాలేరు. వాల్లకి ఎంత అందం ఉన్నా, తెలివితేటలున్నా, వాల్ల జీవితభాగస్వామిని పెద్దవాళ్ళె నిర్ణయిస్తారు తప్ప వాళ్ళకి స్వాతంత్ర్యం ఉండదు.
మన సమాజపు తీరుకీ అక్కడి సమాజపుతీరుకీ పెద్దతేడా లేదేమో.

Dalia Ravikovitch

November 27, 1936 – August 21, 2005

Israeli Poetess

 

Dalia Ravikovitch was an Israeli poet who committed suicide at 69.

For the original poem, Please visit: 

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2005/08/clockwork-doll-dalia-ravikovitch.html

 ( This poem was translated into English by Robert Friend.)

 

%d bloggers like this: