అనువాదలహరి

నిజమైన ఎరుక … ఆస్కార్ వైల్డ్, ఐరిష్ కవి

నీకన్నీ తెలుసు; నేను వృధాగా

ఆశిస్తున్నాను ఏ పొలం దున్నాలా, ఏ విత్తు నాటాలా అని…

నేలంతా ముళ్ళకంపలతో, కలుపుతో నల్లబారింది

ఇక వానకురిసినా, కన్నీరు కురిసినా దానికి ఒకటే.

నీకన్నీ తెలుసు; నేను అలా ఊరికే కూచుని నిరీక్షిస్తాను

చేవతప్పిన చేతులతో, చూడలేని కళ్లతో,

కడపటి ముసుగు తొలగించేదాకా,

తొలిసారి ద్వారాలు తెరుచుకునేదాకా

నీ కన్నీ తెలుసు; నాకు చూపులేదు.

నా జీవితం వృధా పోదని నాకు నమ్మకం

ఏ శాశ్వత దివ్యలోకాలలోనో

మనం తప్పక మళ్ళీ కలుస్తామని నాకు తెలుసు.

.

(గ్రీకునుండి అనువాదం)

.

ఆస్కార్ వైల్డ్

(16 October 1854 – 30 November 1900)

ఐరిష్ కవి, కథకుడూ, నవలాకారుడూ.

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

The True Knowledge

.

Thou knowest all; I seek in vain

What lands to till or sow with seed —

The land is black with briar and weed,

Nor cares for falling tears or rain.

Thou knowest all; I sit and wait

With blinded eyes and hands that fail,

Till the last lifting of the veil

And the first opening of the gate.

Thou knowest all; I cannot see.

I trust I shall not live in vain,

I know that we shall meet again

In some divine eternity.

.

(Translated from Greek)

Oscar Wilde

(16 October 1854 – 30 November 1900) 

Irish Poet

%d bloggers like this: