అనువాదలహరి

పద్యం -38… ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియను కవి

నిన్న రాత్రి ఊరంతా తిరుగుతూ

మట్టి కూజాలమ్మే దుకాణం దగ్గర ఆగేను,

వాటిపక్కన నిశ్శబ్దంగా నిల్చున్న నేను, అవి ఇలా అనడం విన్నాను:

ఎన్నో ఏళ్ళుగా మేము మా దారంట వచ్చిన లెక్కలేనంతమంది

కుమ్మరుల, వ్యాపారుల ఆప్యాయపు స్పర్శకు పులకించాము.

వాళ్ళందరూ అకస్మాత్తుగా నిష్క్రమించారు– మమ్మల్ని వదిలి

మరి వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళేరో ఏమో!

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియను కవీ, తాత్త్వికుడూ, గణిత, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు.

.

Omar KhayyamOmar Khayyam

.

Quatrain No. 38

Last night wandering in the town–

I stopped by the store of the vases of clay.

standing silent by their side, I heard them say:

Years, years we have spent in countless embrace

of the potters and merchants, the fellows coming our way.

Yet, all abruptly left and us unaware where they’re taken away.

.

Omar Khayyám

(18 May 1048 – 4 December 1131)

Persian Polymath, Philosopher, Astronomer Poet.

Translation: Maryam Dilmaghani,
November 2012, Halifax.
Poem Courtesy: http://www.persianpoetryinenglish.com/

%d bloggers like this: