అనువాదలహరి

ముగింపు… ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్ స్కి, అమెరికను

మనమందరం విరిసి ఉండవలసిన వేళలో

విరియడానికి ఎన్నడూ తొందరపడని గులాబుల్లాంటి వాళ్ళమి

ఎంతగా అంటే

చివరికి సూర్యుడు కూడా ఎదురుచూసి చూసి

విసిగెత్తిపోయేడేమోననిపిస్తుంది.

.

ఛార్ల్స్ బ్యుకోవ్ స్కి,

ఆగష్టు 16, 1920 – మార్చి 9, 1994

జర్మన్-అమెరికను కవి

.

Charles Bukowski

.

Finish

.

We are like roses that have never bothered to

bloom when we should have bloomed and

it is as if

the sun has become disgusted with

waiting

.

Charles Bukowski

August 16, 1920 – March 9, 1994

German-American Poet

%d bloggers like this: