అనువాదలహరి

విహారనౌక… వాల్టర్ సేవేజ్ లాండర్, ఇంగ్లీషు కవి

కడకు ఇక్కడ విశ్రమిస్తున్న ఈ ఓడ

ఒకప్పుడు బలమైన పరుశువులూ, గావాయి గలది;

గాలి ఎప్పుడు ఎలా వీచినా

విహారానికీ, దూరయాత్రకీ సిద్ధంగా ఉండేది.

ఇప్పుడంటే ఒక ప్రక్కకి ఒరిగి రికామీగా ఉంది

గలగలపారుతున్న ప్రవాహంతో పరుగులెత్తడం మరిచి.

అయినా, దీనికి గతవైభవపురోజులున్నై;

అప్పుడు అందమైన పడుచులు పూలు తెచ్చి

దీని ముందరితట్టునలంకరించి, తలవరుస శుభ్రపరిచేవారు

కలలప్రపంచాల్ని తమతో మోసుకుపోతూ;

కొన్ని వేల గాథలు చెప్పగలదిది…

కానీ, మనసులో దాచుకోవడమే దానికి మహా ఇష్టం.

ఓ నా చిన్నారి బాలికా! దామ్మా! దగ్గరకి రా!

ఏమో, నీకు చెప్పడానికి దాని దగ్గర కొత్త గాథ ఉందేమో!

.

వాల్టర్ సేవేజ్ లాండర్

జనవరి 30, 1775 – సెప్టెంబరు 17, 1864)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

ఈ కవిత De-commission చేసిన ఒక ఓడ గురించి చెప్పినట్లు ఉన్నప్పటికీ, అంతరంలో, ఒక వయోవృద్ధుడిగురించి (వృద్ధురాలుకూడా) చెబుతున్నట్టు ఊహించుకోవచ్చు. విశాలమైన జీవితపథంలో ఎన్నో వెలుగునీడలు చూసిన వారి జీవితం నిండా కథలే ఉంటాయి. కానీ వినేవాళ్లు లేక మౌనంగా ఉంటారు. వాళ్లని కదిలించగలిగితే చిన్నారులే కదిలించాలి.

.

The Yacht

.

The Vessel that rests here at last

Had once stout ribs and topping mast,

And, whate’er wind there might prevail,

Was ready for a row or sail.

It now lies idle on its side,

Forgetful o’er the stream to glide.

And yet there have been days of yore,

When pretty maids their posies bore

To crown its prow, its deck to trim,

And freighted a whole world of whim.

A thousand stories it could tell,—

But it loves secrecy too well.

Come closer, my sweet girl, pray do!

There may be still one left for you.

.

Walter Savage Landor

(30 January 1775 – 17 September 1864)

English Poet

Poem Courtesy:

The Oxford Book of Victorian Verse. 1922.
Compiled by: Arthur Quiller-Couch
(http://www.bartleby.com/336/2.html)

 

%d bloggers like this: