అనువాదలహరి

సంతకం చేసిన హస్తం … డిలన్ థామస్, వెల్ష్ కవి

కాగితం మీద సంతకం చేసిన హస్తం ఒక నగరాన్ని పడగొట్టింది,

సర్వాధికారాలు గల ఐదువేళ్ళూ ఊపిరిని కప్పం కట్టమన్నాయి

ఒక దేశజనాభా సగానికి తగ్గించి, మృతులప్రపంచాన్ని రెట్టింపుచేసింది,

ఈ ఐదుగురు రాజులూ, మరో రాజుని మట్టుపెట్టారు.

ఆ శక్తిమంతమైన హస్తం వాటమైన భుజానికి చేర్చుతుంది

వేళ్ళకణుపులు సున్నంతో బిరుసెక్కాయి;

ఒక బాతు ఈక కలం హత్యల్ని పరాకాష్ఠకి తీసుకెళ్లింది

అది వాక్స్వాతంత్ర్యానికి భరతవాక్యం పలికింది. 

ఒడంబడికపై సంతకం చేసిన హస్తం ఒక ఆవేశాన్ని రగిలించింది,

కరువు విజృంభించింది, మిడతలదండు వాలింది

ఒక పేరు గెలకడంద్వారా

ఒక దేశాన్ని శాశించగల హస్తం గొప్పదే మరి!

ఈ ఐదుగురు చక్రవర్తులూ మృతుల్ని లెక్కిస్తారు గాని,

కరుడుగట్టిన గాయాన్ని మాన్పనూలేరు, నొసటిచెమట తుడవనూలేరు;

ఒక హస్తం స్వర్గాన్నేలితే, ఇంకొక హస్తము రాజ్యం చేస్తుంది.

అయినా, హస్తానికేముంది, కార్చడానికి దానికి కన్నీళ్ళుండవు కదా!

.

డిలన్ థామస్,

27 అక్టోబరు 1914 – 9 నవంబరు 1953

వెల్ష్ కవి

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

The Hand That Signed The Paper

 .

 The hand that signed the paper felled a city;

 Five sovereign fingers taxed the breath,

 Doubled the globe of dead and halved a country;

 These five kings did a king to death.

 

 The mighty hand leads to a sloping shoulder,

 The finger joints are cramped with chalk;

 A goose’s quill has put an end to murder

 That put an end to talk.

 

 The hand that signed the treaty bred a fever,

 And famine grew, and locusts came;

 Great is the hand that holds dominion over

 Man by a scribbled name.

 

 The five kings count the dead but do not soften

 The crusted wound nor pat the brow;

 A hand rules pity as a hand rules heaven;

 Hands have no tears to flow.

,

Dylan Thomas

“The Hand That Signed the Paper” was written  when Thomas was only nineteen. It is one of his relatively few political poems and was dedicated in the August, 1933 to a Labour Party friend in Thomas’s home city, Swansea.

%d bloggers like this: