అనువాదలహరి

వీనస్… జాన్ క్లేర్, ఇంగ్లీషు కవి

ఓ వీనస్! పగలు గతించింది

మెత్తగా మౌనంగా రాలుతోంది మంచు

ఇప్పుడు ప్రతిపువ్వు మీదా కన్నీటిబొట్టే

స్వర్గం వేరెక్కడా లేదు, ఉంది నీ చెంతనే!

ఓ వీనస్! అందమైన సంధ్య మమ్మల్ని

నెమ్మదిగా, తెలియకుండా కమ్ముకుంటోంది

దివా రాత్రాల కలయిక వేళ

పసిపాప ఊపిరితీస్తున్నట్టు ఉంది.

ఓ వీనస్! మంచుకురిసిన నేలమీద

రాలిపడిన పువ్వు నిద్రిస్తోంది

మంచు సన్నని జల్లుగా కురుస్తుంటే

చుట్టూ ప్రకృతి శ్వాసిస్తున్నట్టు ఉంది.

ఓ వీనస్! వినీలాకాశంనుండి

మిణుకుమంటున్న నీ కాంతికిరణం

అలసిన బాటసారికి తోవచూపిస్తూ

నేలని మన్నించేలా చేస్తుంది.

.

జాన్ క్లేర్

13 జులై 1793 – 20 మే 1864

ఇంగ్లీషు కవి.

.

John Clare, English Poet

.

Hesperus

 Hesperus the day is gone

 Soft falls the silent dew

 A tear is now on many a flower

 And heaven lives in you

 Hesperus the evening mild

 Falls round us soft and sweet

 ‘Tis like the breathings of a child

 When day and evening meet

 Hesperus the closing flower

 Sleeps on the dewy ground

 While dews fall in a silent shower

 And heaven breathes around

 Hesperus thy twinkling ray

 Beams in the blue of heaven

 And tells the traveller on his way

 That earth shall be forgiven

John Clare

13 July 1793 – 20 May 1864

English Poet

[Notes:

Hesperus: evening star. Hesperus or Vesper (a planet, usually Venus) seen at sunset in the western sky]

%d bloggers like this: