అనువాదలహరి

రైలుపెట్టెలోంచి… రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్, స్కాటిష్ కవి

యక్షిణుల కన్నా వేగంగా, మంత్రగత్తెలకన్నా వడిగా,

గుట్టలూ, ఇళ్ళూ, కంచెలూ, కందకాలూ;

యుద్ద్ధంలో సేనలు దాడి చేస్తున్నట్టు

పొలాల్లోంచి, గుర్రాలు, పశువుల మధ్యలోంచి;

కొండలూ, మైదానాల వింతలన్నీ

తరుముకొస్తున్న చిక్కని వర్షంలా పరిగెడుతునాయి;

రెప్పపాటులో రంగులేసిన స్టేషన్లు

మళ్ళీ కనిపించకుండా మాయమౌతునాయి.

అక్కడో కుర్రాడు చూడానికి కష్టపడి ఎగబాకుతున్నాడు

ముళ్ళకంపల్ని తనొక్కడూ పక్కకి తొలగించుకుంటూ;

ఇక్కడొ దేశదిమ్మరి నిలబడి తేరిపారి చూస్తున్నాడు;

అడివిపూలని మాలలల్లడానికి పచ్చని తీగ అదిగో!

రోడ్డు మీద పరిగెత్తే గూడుబండి ఇదిగో

మనుషులతో బరువులతో తడబడుతూ కదుల్తూ

ఇక్కడిమిల్లూ, అక్కడి నదీ క్షణకాలం కనిపించి

శాశ్వతంగా కనుమరుగైపోతునాయి

.

రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్

(13 నవంబరు  1850 – 3 డిశంబరు 1894)

స్కాటిష్ కవి, నవలాకారుడూ, వ్యాసకర్త.

.

RL Stevenson

.

From a Railway Carriage

.

Faster than fairies, faster than witches,

ridges and houses, hedges and ditches;

And charging along like troops in a battle

All through the meadows the horses and cattle:

All of the sights of the hill and the plain

Fly as thick as driving rain;

And ever again, in the wink of an eye,

Painted stations whistle by.

Here is a child who clambers and scrambles,

All by himself and gathering brambles;

Here is a tramp who stands and gazes;

And here is the green for stringing the daisies!

Here is a cart runaway in the road

Lumping along with man and load;

And here is a mill, and there is a river:

Each a glimpse and gone forever!

.

Robert Louis Stevenson

(13 November 1850 – 3 December 1894)

Scottish Novelist, Poet & Essayist.

%d bloggers like this: