అనువాదలహరి

మళ్ళీ సముద్రం మీదకి పోవాలి… జాన్ మేస్ ఫీల్డ్, బ్రిటిషు కవి

నేను మళ్ళీ సముద్రం మీదకి పోవాలి

ఒంటరి సముద్రమూ, ఆకాసమూ వైపుకి.

నేను కోరుకునేదల్లా ఒక పొడవాటి ఓడా

దానికి దోవచూపడానికి ఒక నక్షత్రమూ,

గిరగిరా తిరిగే చక్రాలూ, హుషారుగా ఈలవేసే గాలీ

దానివడికి అటుఇటు ఊగే  తెల్లని తెరచాపా,

సంద్రతలం మీద సన్నని తెల్లని మంచుతెరా,

అప్పుడే చీకటిని తొలగిస్తున్న అరుణోదయమూ.

నేను మళ్ళీ సముద్రం మీదకి వెళ్ళాలి

పరిగెడుతున్న అలల పిలుపుకి ఊ కొడుతూ,

అది స్పష్టమైన, నీరవమైన పిలుపే,

అందులో సందేహం లేదు.

నేను కోరుకునేదల్లా, గాలి చురుకుగా ఉండే రోజు

వెండి మబ్బులు చెల్లాచెదరైపోతుండాలి.

పిచికారీ కొడుతున్నట్టు తుషారాలూ, నురుగూ పైకి ఎగయాలి,

సీ-గల్స్ సంతోషంతో ఎగురుతూ కూతపెట్టాలి.

నేను మళ్ళీ సముద్రం మీదకి పోవాలి

తిరిగి నా నిలకడలేని దేశదిమ్మరి బతుక్కి,

ఆ పక్షి తోవలో, తిమింగలం త్రోవలో

సానపట్టిన కత్తిలా వడిగాలి కోస్తుంటే;

నేను కోరేదల్లా: ఒక సాహస గాథ,

నా తోటి యాత్రికుడు ఆనందంగా పాడుతూ చెప్పాలి;

ఈ మాయ జీవితం ముగిసేక

ప్రశాంతమైన నిద్రా, తియ్యటి కలలూ.  అంతే!

.

జాన్ మేస్ ఫీల్డ్

1 June 1878 – 12 May 1967

బ్రిటిషు కవి

.

John Masefield

.

Sea Fever

.

I must go down to the seas again,

   to the lonely sea and the sky,

And all I ask is a tall ship

   and a star to steer her by,

And the wheel’s kick and the wind’s song

   and the white sail’s shaking,

And a grey mist on the sea’s face

   and a grey dawn breaking.

 

I must go down to the seas again,

   for the call of the running tide

Is a wild call and a clear call

   that may not be denied;

And all I ask is a windy day

   with the white clouds flying,

And the flung spray and the blown spume,

   and the sea-gulls crying.

 

I must go down to the seas again

   to the vagrant gypsy life,

To the gull’s way and the whale’s way

   where the wind’s like a whetted knife;

And all I ask is a merry yarn

   from a laughing fellow rover,

And quiet sleep and a sweet dream

   when the long trick’s over.

 .

[From Salt-Water Ballads (1902)]

.

John Masefield

1 June 1878 – 12 May 1967

English Poet

%d bloggers like this: