అనువాదలహరి

మనిషికి జీవితంలో తగినంత సమయం చిక్కదు… యెహుదా అమిఖాయ్, ఇజ్రేలీ కవి

అతనికి కావలిసిన దానికి దేనికీ జీవితంలో

మనిషికి తగినంత సమయం చిక్కదు

అతని ప్రతి అవసరానికి తగినట్టుగా

అతనికి తగినన్ని ఋతువులు లేవు.

ఈ విషయంలో మతగ్రంధాలు చెప్పేదంతా తప్పే.

మనిషికి ఏకకాలంలోనే

ప్రేమించనూ ద్వేషించనూ వలసి వస్తుంది

అవే కళ్ళతో ఏడ్వనూ, నవ్వనూ వలసి  వస్తుంది,

ఆ చేతుల్తోనే రాళ్లు విసరనూ, ఏరుకోనూ వలసి వస్తుంది

యుద్ధంలో ప్రేమించనూ, ప్రేమలో పోరాడనూ వలసి వస్తుంది

ద్వేషించి క్షమించనూ, గుర్తుండి మరిచిపోనూ వలసి వస్తుంది,

సవరించి చిందరపరచనూ వస్తుంది, తిని అరిగించుకోనూ వలసి వస్తుంది

చరిత్రకి కొన్ని యుగాలుపడితే.

మనిషికి సమయం దొరకదు.

అతను పోగొట్టుకున్నాకే కావాలనుకుంటాడు,

దొరకగానే మరిచిపోతాడు,  మరిచిపోయినదాన్ని ప్రేమిస్తాడు,

ప్రేమించినదాన్ని నెమ్మదిగా మరిచిపోనారంభిస్తాడు.

అతని ఆత్మ కాలానికి రాటు దేరింది,

ఏది ఎప్పుడు ఎంతవరకు చెయ్యాలో అంతే చేస్తుంది.

అతని శరీరమే, ఎప్పటికీ పరిణతి సాధించదు.

ప్రయత్నిస్తుంది, లక్ష్యం తప్పుతుంది;

తాగి సోలు తుంది, ఏదీ నేర్చుకోదు;

తాగి తాగి బాధల, ఆనందాల మత్తులో

గుడ్డిగా మసలుతుంది.

చివరికి  శరత్తులో పండుటాకులా  రాలిపోతాడు,

ముడుతలు పడి, తీయగా, బాగా మగ్గిన పండులా,

ఆకులు నేలమీద తడి ఆరుతుంటే,

మొండి కొమ్మలు ఆకాశంవంక చూస్తూ చెబుతాయి:

దేనికయినా ఒక సమయం ఉంటుందని.

.

యెహుదా అమిఖాయ్

3 May 1924 – 22 September 2000

ఇజ్రేలీ కవి

.

A Man Doesn’t Have Time In His Life

 .

 

A man doesn’t have time in his life

 to have time for everything.

 He doesn’t have seasons enough to have

 a season for every purpose. Ecclesiastes

 Was wrong about that.

 

 A man needs to love and to hate at the same moment,

 to laugh and cry with the same eyes,

 with the same hands to throw stones and to gather them,

 to make love in war and war in love.

 And to hate and forgive and remember and forget,

 to arrange and confuse, to eat and to digest

 what history

 takes years and years to do.

 

 A man doesn’t have time.

 When he loses he seeks, when he finds

 he forgets, when he forgets he loves, when he loves

 he begins to forget.

 

 And his soul is seasoned, his soul

 is very professional.

 Only his body remains forever

 an amateur. It tries and it misses,

 gets muddled, doesn’t learn a thing,

 drunk and blind in its pleasures

 and its pains.

 

 He will die as figs die in autumn,

 Shriveled and full of himself and sweet,

 the leaves growing dry on the ground,

 the bare branches pointing to the place

 where there’s time for everything.

.

Yehuda Amichai

3 May 1924 – 22 September 2000

Israeli Poet

%d bloggers like this: