అనువాదలహరి

పసిఫిక్ తీరంలో ఒకసారి… రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్, అమెరికను కవి

విరిగిన అల పెద్ద చప్పుడుచేసుకుంటూ బిందుతెర వేసింది.

పెద్ద కెరటాలు వెనక్కి తిరిగిచూశాయి తమని అనుసరిస్తున్నవాటిని,

మునుపెన్నడూ నీరు తీరానికి చెయ్యనిది

ఏదో చెయ్యాలని సంకల్పించుకున్నాయి.

ఆకాశంలో మేఘాలు దిగువగా కేశాల్లా వేలాడుతున్నాయి

కళ్ళవెలుగులకి అడ్డంగా తారాడుతున్న ముంగురుల్లా

మనం ఆ మాట అనలేము గానీ, అలా అనిపిస్తోంది

తీరం అదృష్టవంతురాలే, పెద్దకొండదన్నుగా ఉందని.

ఆ కొండకి భూఖండం దన్నుగా ఉంది;

రాత్రి ఏదో ఉపద్రవం రాబోతోందనిపిస్తోంది,

రాత్రి ఒక్కటే కాదు, బహుశా ఒక యుగం కావొచ్చు.

అందరూ దాని ఆగ్రహానికి సిద్ధపడడం మంచిదేమో!

దేవుడు “వెలుగు నశించుగాక” అని అనబోయే ముందు

సముద్రపు నీరు ముంచెత్తడానికి మించి ఏదో జరుగుతుంది.

.

రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్

March 26, 1874 – January 29, 1963

అమెరికను కవి.

.

Robert Frost   March 26, 1874 – January 29, 1963

  Robert Frost  

.

Once by the Pacific

 .

 The shattered water made a misty din.

 Great waves looked over others coming in,

 And thought of doing something to the shore

 That water never did to land before.

 The clouds were low and hairy in the skies,

 Like locks blown forward in the gleam of eyes.

 You could not tell, and yet it looked as if

 The shore was lucky in being backed by cliff,

 The cliff in being backed by continent;

 It looked as if a night of dark intent

 Was coming, and not only a night, an age.

 Someone had better be prepared for rage.

 There would be more than ocean-water broken

 Before God’s last ‘Put out the Light’ was spoken.

.

Robert Frost

March 26, 1874 – January 29, 1963

American Poet

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2002/01/once-by-pacific-robert-frost.html

%d bloggers like this: