అనువాదలహరి

ఆత్మ-వర్షపు చినుకూ… సిడ్నీ లేనియర్, అమెరికను కవి

తేలికపాటి చినుకులు పడి సముద్రమ్మీద ముడుతలు పడుతాయి

తర్వాత వెంటనే మాయమైపోతాయి అస్సలు జాడలేకుండా.

మనకి అక్కడ వర్షం పడిందని కూడా తెలీదు

ప్రతిచినుకూ గుండ్రంగా చేసిన ముడతలు చూసి ఉండకపోతే.

అలాగే, కొన్ని ఆత్మలు మనజీవితంల్లో ముడుతలు సృష్టించి

ఈ తనూవారాశి అలజడుల్లో సమసిపోతాయి.

జీవితవదనంమీద ఈ ముడుతలు లేకపోయి ఉంటే

ఆత్మకి అక్కడ చోటుందని కూడా ఎవరికీ ఎరుక ఉండదు.

.

సిడ్నీ లేనియర్


February 3, 1842 – September 7, 1881)

అమెరికను కవి, సంగీతకారుడూ.

.

Sidney Lanier

.

Souls And Rain-Drops

.

Light rain-drops fall and wrinkle the sea,

Then vanish, and die utterly.

One would not know that rain-drops fell

If the round sea-wrinkles did not tell.

So souls come down and wrinkle life

And vanish in the flesh-sea strife.

One might not know that souls had place

Were’t not for the wrinkles in life’s face.

.

Sidney Lanier

February 3, 1842 – September 7, 1881)

American Musician and Poet

%d bloggers like this: