అనువాదలహరి

నేను రాస్తాను… మార్గరెట్ వాకర్. అమెరికను కవయిత్రి

నేను రాస్తాను

నేను నా ప్రజల పాటలు రాస్తాను

వాళ్లు రాత్రి చీకటిలో గీతాలు పాడడం వినాలి.

ఏడ్చి బొంగురుపోయిన వాళ్లగొంతులలో

కడపటి స్వరాన్ని నేను పట్టుకోగలగాలి.

నేను వాళ్ళ కలల్ని మాతలలోకి మళ్ళిస్తాను

వాళ్ళ ఆత్మల్ని స్వరాలుగా మలుచుకుంటూ…

సూర్యుడి వెలుగువంటి వాళ్లనవ్వుల్ని ఒక పాత్రలో పట్టి

చీకటి ఆకాశంలోకి వాళ్ళ నల్లని చేతులు విసిరేసి

వాటిని నక్షత్రాలతో నింపుతాను

ఆ వెలుగులని అన్నిటినీ కలిపి ఎంతగా నుజ్జు చేస్తానంటే

ఉషోదయవేళ దీధుతులు విరజిమ్మే సరసులా కనిపించాలి.

.

మార్గరెట్ వాకర్.

July 7, 1915– November 30, 1998

అమెరికను కవయిత్రి

Margaret Walker

.

I Want To Write

.

I want to write

I want to write the songs of my people.

I want to hear them singing melodies in the dark.

I want to catch the last floating strains from their sob-torn throats.

I want to frame their dreams into words;

their souls into notes.

I want to catch their sunshine laughter in a bowl;

fling dark hands to a darker sky

and fill them full of stars

then crush and mix such lights till they become

a mirrored pool of brilliance in the dawn.

.

Margaret Walker

July 7, 1915– November 30, 1998

American Poetess

%d bloggers like this: