అనువాదలహరి

కలలు…. లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్, అమెరికను కవి

కలల్ని సజీవంగా ఉంచుకో!

ఎందుకంటే, కలలు గనక మరణిస్తే

జీవితం రెక్కలు తెగిన పక్షిలా

ఇక పైకి ఎగరలేదు.

కలల్ని గట్టిగా పొదువుకో!

ఎందుకంటే, కలలు గనక జారిపోతే

జీవితం మంచుకప్పిన మైదానంలా

ఊసరక్షేత్రమైపోతుంది.

.

లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

February 1, 1902 – May 22, 1967

అమెరికను కవి.

.

Langston Hughes

.

Dreams

.

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That cannot fly.

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow.

.

Langston Hughes

February 1, 1902 – May 22, 1967

American Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/langston_hughes_2012_2.pdf

%d bloggers like this: