అనువాదలహరి

దురహంకారం … జాన్ వెబ్స్టర్, ఇంగ్లీషు కవి

వసంత ఋతువులోని పూలన్నీ

మన సమాధులని గుబాళింపజెయ్యడానికి సరిపోతాయి;

పాపం అవన్నీ మంచి వయసులో ఉన్నాయి,

మనిషి చూడబోతే అలంకరించుకునేది కాసేపే:

పుట్టినప్పటినుండి మన ప్రగతి ఒక సారి గమనించండి

మనం పుడతాం, పెరుగుతాం, తిరిగి మట్టిలో కలుస్తాం.

టాటాలు చెప్పుకుంటాం, అన్ని సుఖాలకీ,

అన్ని బలహీనతలకీ వశమౌతాము !

తియ్యని మాటైనా, నిశితమైన చూపైనా, పరిమళాల్లా,

నాలుగుదిక్కులా వ్యాపించి నశించవలసిందే.

సూర్యుడికోసం నిరీక్షించే నీడలా,

అందుకనే, ఈ తంతు అంతా జరుగుతుంటుంది.

రారాజుల నిష్ఫలమైన కోరిక, అంతే!

విజయచిహ్నాలద్వారా, నశ్వరమైన వస్తువులద్వారా

తమ పేరు శాశ్వతంగా వదిలిపోదామని

గాలిని పట్టుకోడానికి వలలు అల్లుతుంటారు.

.

జాన్ వెబ్స్టర్,

ఇంగ్లీషు కవి

1580-1634

.

John Webster

.

Vanitas Vanitatum (Vanity)

.

All the flowers of the spring

Meet to perfume our burying;

These have but their growing prime,

And man does flourish but his time:

Survey our progress from our birth;

We are set, we grow, we turn to earth.

Courts adieu, and all delights,

All bewitching appetites!

Sweetest breath and clearest eye,

Like perfumes, go out and die;

And consequently this is done

As shadows wait upon the sun.

Vain ambition of kings

Who seek by trophies and dead things

To leave a living name behind,

And weave but nets to catch the wind.

.

John Webster

c.1580 – c.1634

English Dramatist

%d bloggers like this: