అనువాదలహరి

తమార్ కి ఊరడింఫు … స్టాలింగ్స్, అమెరికను కవయిత్రి

(ఒక పురాతన భాండాన్ని పగులగొట్టిన సందర్భంగా)

.

తమార్! నేనేమీ పురాతత్వవేత్తని కానని నీకు తెలుసు,

నాకు ఆ మట్టయినా, ఈ మట్టయినా ఒకలాగే ఉంటాయి.

అయినప్పటికీ, ఇన్ని వందల ఏళ్ళు భూకంపాలూ, వరదలూ,

యుద్ధాలూ, వాతావరణం తట్టుకోగలిగిందంటే మాటలుకాదు

చివరకి నీ చేతిలో పగిలిపోయింది.

గురుత్వాకర్షణ వల్లో, లేక అలా రాసిపెట్టి ఉందో—

అలా యుగాలతరబడి ఎక్కడో సొరుగుల్లో, దూర దేశాల్లో

ఎలా పగలకుండా ఉండగలిగిందా అని ఆశ్చర్యపోతున్నాను

నీ చేతివేళ్ళ మృదుస్పర్శలో ఎక్కడో

ఉడుకు రక్తపు దుడుకుతనం కనిపించి, మరిచిపోయింది

తను గులాబీ మొగ్గను కాదని, కేవలం కుండనేనని;

నీకు తనని విశదపరచబోయి, పగిలిపోయింది.

.

ఏ. ఇ. స్టాలింగ్స్

1968

అమెరికను కవయిత్రి.

.

AE Stallings

.

Consolation for Tamar

(on the occasion of her breaking an ancient pot)

.

You know I am no archeologist, Tamar,

And that to me it is all one dust or another.

Still, it must mean something to survive the weather

Of the Ages-earthquake, flood, and war –

Only to shatter in your very hands.

Perhaps it was gravity, or maybe fated –

Although I wonder if it had not waited

Those years in drawers, aeons in distant lands,

And in your fingers’ music, just a little

Was emboldened by your blood, and so forgot

That it was not a rosebud, but a pot,

And, trying to unfold for you, was brittle.
.

Alicia  Elisbeth  Stallings

1968

American settled in Greece. 

%d bloggers like this: