అనువాదలహరి

ఎదురు జవాబు… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను

నేను మట్టిలో తిరిగి కలిసిపోయేక

సంతోషంతో అతిశయించిన ఈ శరీరం

ఒకప్పుడు తను విర్రవీగిన

ఎర్ర, తెల్లకణాలను వదుల్చుకున్నాక…

నా మీద నుండి పురుషులు నడిచిపోతూ

తెచ్చిపెట్టుకున్న లేశమాత్రపు జాలితో మాటాడితే

నా మట్టి తిరిగి  గొంతు తెచ్చుకుని

వాళ్ళకి గట్టిగా ఇలా ఎదురుచెబుతుంది:

“చాలు, ఆపండి! నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను.

మీ జాలి నాకక్కరలేదు! వెనక్కి తీసుకొండి.

సంతోషమన్నది నాలో ఒక జ్వాల

ఎంత నిలకడ అంటే అంత సులువుగా ఆరదు;

సులువుగా ఒదిగే రెల్లు అంత చురుకైనది

తనను అల్లల్లాడించే సుడిగాలిని సైతం ప్రేమించగలదు…

మీరు ఉత్సాహంతో ఉన్నప్పుడు పొందిన ఆనందంకంటే

ఎక్కువ ఆనందాన్ని నేను దుఃఖంలో పొందగలిగాను.”

.

సారా టీజ్డేల్

ఆగస్ట్ 8, 1884 – జనవరి 29, 1933

అమెరికను

.

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Sara Teasdale       Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

The Answer

 .

When I go back to earth            

And all my joyous body              

Puts off the red and white         

That once had been so proud,  

If men should pass above                     

With false and feeble pity,         

My dust will find a voice            

To answer them aloud:               

 

“Be still, I am content,  

Take back your poor compassion!—             

Joy was a flame in me  

Too steady to destroy. 

Lithe as a bending reed

Loving the storm that sways her—       

I found more joy in sorrow                 

Than you could find in joy.”

 

.

 

Sara Teasdale

 

American

 

Poem courtesy: The New Poetry: An Anthology.  1917.

Ed.  Harriet Monroe, (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/369.html

%d bloggers like this: