అనువాదలహరి

పీసా గీతం LXXXI … ఎజ్రా పౌండ్ , అమెరికను

నువ్వు ప్రేమించిందే శాశ్వతం, మిగతాదంతా పనికిమాలినదే

నువ్వు ప్రేమించించింది నీనుండి వేరుచెయ్యబడలేదు

నువ్వు ప్రేమించేదే నీ అసలైన వారసత్వం,

ఈ సృష్టి ఎవరిది, నాదా, నీదా, లేక ఎవరికీ చెందదా?

ముందుగా గ్రహించేది దృశ్యమానం, తర్వాతే స్థూలప్రపంచం

స్వర్గం… అది నరకలోకలోకపు చావడులలో ఉన్నా

నువ్వు ప్రేమించేదే నీ అసలైన వారసత్వం

నువ్వు ప్రేమించేది నీ నుండి లాక్కోబడలేదు.

.

ఎజ్రా పౌండ్

30 October 1885 – 1 November 1972

అమెరికను

.

Ezra Pound
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ezra_Pound_2.jpg

.

Pisan Cantos, LXXXI

What thou lovest well remains, the rest is dross

What thou lov’st well shall not be reft from thee

What thou lov’st well is thy true heritage

Whose world, or mine or theirs or is it of none?

First came the seen, then thus the palpable

Elysium, though it were in the halls of hell,

What thou lovest well is thy true heritage

What thou lov’st well shall not be reft from thee

.

Ezra Pound 

30 October 1885 – 1 November 1972

British Expat Poet

%d bloggers like this: