అనువాదలహరి

రిటర్ శిఖరం అధిరోహిస్తూ జాన్ మూర్… గేరీ స్నైడర్, అమెరికను.

దాని ముఖాన్ని పదే పదే జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత

ఎక్కడం ప్రారంభించేను , నా పట్టులు

చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటూ. సగం దూరం

ఎక్కిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఆగిపోవలసి వచ్చింది…

రెండుచేతులూ బారజాపి, కొండముఖానికి దగ్గరగా

అతుక్కుని వేలాడుతూ, చెయ్యి గాని  కాలు గాని

క్రిందకిగాని మీదకిగాని కదపలేక.

ఇక నా పతనం నిశ్చయం అయిపోయినట్టే.

ఇక పడిపోక తప్పదు.

ఒక క్షణం నివ్వెరపాటు, తర్వాత,

నిర్జీవంగా కొండ అంచునుంది క్రిందనున్న

మంచుదిబ్బలమీదకి దొర్లుకుంటూపోవడమే.

ఉక్కిరిబిక్కిరిచేస్తున్న ఆలోచనలతో

నా మనసంతా నిండిపోయింది. అయితే ఈ గ్రహణం

ఒక్క క్షణమాత్రమే. తిరిగి ప్రాణం పుంజుకుంది

అలౌకికమూ, అద్భుతమైన స్పష్టతతో.

నన్నేదో కొత్త శక్తి ఆవేశించినట్టనిపించింది.

వణుకుతున్న నా కండరాలు మళ్ళీ

స్థిరపడి, ఒక మైక్రోస్కోపులోంచి చూస్తున్నట్టు

రాతిలోని ప్రతి పగులూ, ప్రతి ఒడుపూ చూడసాగేను.

నా శరీరంలో ప్రతి అవయవమూ

నేర్పుగా, ధైర్యంగా కదలసాగేయి

వాటి కదలికలతో నాకెలాంటి

సంబంధమూ లేనట్టు అనిపించింది.

.

గేరీ స్నైడర్

(May 30, 1930 -)

అమెరికను

ఈ కవిత జాన్ మూర్ జీవితంలో ఒక కీలకమైన సందర్భం… జీవితానికీ మృత్యువుకీ మధ్యనున్న వెంట్రుక వాసి తేడాని గుర్తించే క్షణాన్ని వర్ణిస్తోంది.  చివరకి రిటర్ శిఖరాన్ని జాన్ మూర్ అధిరోహించేడు కూడా.  మనకి కూడా జీవితంలో అలాంటి సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. అప్పుడే మనకి ఆ మానసిక శక్తి కావాలి. ఎవరో చెప్పినట్టు, చేతులెత్తేడానికేమిటి, ఎవరైనా ఎత్తేస్తారు, ఎదిరించి నిలబడడానికీ, పోరాడడానికీ ధైర్యం కావాలి.  పైకి కనిపించకున్నా, మంచి సందేశాన్ని నింపుకున్న కవిత.

Notes:  Mt. Ritter is a 13, 143 feet high peak located in California, US.

Pl. read about Mt. Ritter  here

.

John Muir on Mt. Ritter

.

After scanning its face again and again,

I began to scale it, picking my holds

With intense caution. About half-way

To the top, I was suddenly brought to

A dead stop, with arms outspread

Clinging close to the face of the rock

Unable to move hand or foot

Either up or down. My doom

Appeared fixed. I MUST fall.

There would be a moment of

Bewilderment, and then,

A lifeless rumble down the cliff

To the glacier below.

My mind seemed to fill with a

Stifling smoke. This terrible eclipse

Lasted only a moment, when life blazed

Forth again with preternatural clearness.

I seemed suddenly to become possessed

Of a new sense. My trembling muscles

Became firm again, every rift and flaw in

The rock was seen as through a microscope,

My limbs moved with a positiveness and precision

With which I seemed to have

Nothing at all to do.

.

Gary Snyder

American

Please read about the poet here:

http://www.english.illinois.edu/maps/poets/s_z/snyder/life.htm

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2004/09/john-muir-on-mt-ritter-gary-snyder.html

 This is a wonderful poem which describes the finest moment of life that toggles between life and death.  Though it is not specific about it, it has a great message in it… to fight unto the last instead of crying off.  That anybody would do. It needs courage to face up the challenge and fight; giving up easy.

%d bloggers like this: