అనువాదలహరి

నవంబరు రాత్రి … ఎడిలేడ్ క్రాప్సీ

శ్రద్ధగా విను…

చాలా అస్పష్టమైన సడితో…

ప్రేతాత్మల అడుగుల్లా…

మంచుకి బిరుసెక్కిన ఆకులు, చెట్లనుంది విడివడి

క్రిందకి రాలుతున్నాయి…

.

ఎడిలేడ్  క్రాప్సీ

సెప్టెంబరు 9, 1878 – అక్టోబరు 8, 1914

అమెరికను కవయిత్రి.

.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:A_crapsey.jpg

.

November Night

.

Listen …

With faint dry sound,

Like steps of passing ghosts,

The leaves, frost-crisp’d, break from the trees

And fall.

.

Adelaide Crapsey

September 9, 1878 – October 8, 1914

American Poetess.

%d bloggers like this: