అనువాదలహరి

కిటికీలోంచి చూస్తున్న బాలుడు … రిచర్డ్ విల్బర్, అమెరికను కవి

మంచుమనిషి ఒక్కడూ అలా పొద్దుపోయి

రాత్రల్లా చలిలో నిలబడ్డం ఆ బాలుడు భరించలేకపోయాడు

పళ్ళు పటపట మనిపించేలా గాలి

ఊళలేస్తూండడం విని ఆ కుర్రాడు ఏడవ సాగేడు.

నీళ్ళు నిండిన అతని కళ్ళు,  పాలిపోయి

తారునలుపుకళ్ళ మంచుమనిషినీ,

స్వర్గంనుండి బహిష్కరించినపుడు “ఏడం” దీనంగా

చూసిన చూపులాంటి అతని చూపుల్నీ చూడలేకపోతున్నాడు.

అయినా, మంచుమనిషి హాయిగానే ఉన్నాడు

లోపలికిపోయి చావాలన్నకోరిక ఏమాత్రం లేదు.

కాకపోతే, ఆ అబ్బాయి ఏడవడం అతన్ని కదిలించింది.

గడ్డకట్టిన నీరే అతని స్వభావం అయినప్పటికీ

అతని మెత్తనికళ్ళలోంచి కన్నీరుకార్చడానికి

ఒక అత్యంత స్వచ్ఛమైన బొట్టు రాల్చడానికి కరిగేడు.

ఎందుకంటే ఆ బాబు కిటికీ తలుపుదగ్గర వెలుగులో

ఎంతో ప్రేమతో,  ఆశతో, భయంతో చూస్తూ కూచున్నాడు

.

రిచర్డ్ విల్బర్

March 1, 1921

అమెరికను కవి.

.

Read the Bio of the Poet here:

http://www.poetryarchive.org/poetryarchive/singlePoet.do?poetId=45

.

Boy at the Window

.

Seeing the snowman standing all alone

In dusk and cold is more than he can bear.

The small boy weeps to hear the wind prepare

A night of gnashings and enormous moan.

His tearful sight can hardly reach to where

The pale-faced figure with bitumen eyes

Returns him such a god-forsaken stare

As outcast Adam gave to Paradise.

The man of snow is, nonetheless, content,

Having no wish to go inside and die.

Still, he is moved to see the youngster cry.

Though frozen water is his element,

He melts enough to drop from one soft eye

A trickle of the purest rain, a tear

For the child at the bright pane surrounded by

Such warmth, such light, such love, and so much fear.

.

Richard Wilbur

born March 1, 1921,

American,

Two-time Pulitzer Prize winner.

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2006/07/boy-at-window-richard-wilbur.html

%d bloggers like this: