అనువాదలహరి

అస్పష్ట సంగీతం… వాల్టర్ డి లా మేర్, ఆంగ్ల కవి

రాలుతున్న ఉల్క నిశ్శబ్ద మార్గం, చప్పుడు చెయ్యని వాన;

నిశ్చలమైన అగడ్తనీటితో పొగమంచు మౌన భాషణ,

నిద్ర మరచిన పూవు విడిచే నిట్టూరుపూ,

ఆ గంట మోగించని స్వరమూ …

నిద్రమత్తు వదిలి అంతరాంతరాల్లోని మనిషి తిరగబడతాడు,

గర్భంలో రహస్యంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ

ప్రమాణం పలకకపోయినా అంత విశ్వాసంగానూ కొట్టుకుంటున్న గుండె…

అన్ని శబ్దాలూ కడకు నిశ్శబ్దం దగ్గరకి రావలసిందే!

.

వాల్టర్ డి లా మేర్

25 April 1873 – 22 June 1956

ఆంగ్ల కవి, కథా రచయితా, నవలాకారుడూ

.

Walter de la Mare

Walter de la Mare

.

Faint Music

.

The meteor’s arc of quiet; a voiceless rain;

The mist’s mute communing with a stagnant moat;

The sigh of a flower that has neglected lain;

That bell’s unuttered note;

A hidden self rebels, its slumber broken;

Love secret as crystal forms within the womb;

The heart may as faithfully beat, the vow unspoken;

All sounds to silence come.

.

Walter de la Mare

25 April 1873 – 22 June 1956

English Poet, Short Story Writer and Novelist

%d bloggers like this: