అనువాదలహరి

ఎంత కష్టపడ్డాను నా కన్నీళ్ళు దాచుకుందికి!… ఏన్ లీ వ్హార్టన్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

నా కన్నీళ్ళు దాచుకుందికి ఎంత కష్టపడ్డాను!

ఎన్ని సార్లు మొరపెట్టుకున్నాను!

నా భయాలూ, దుర్భరమైన రోజులూ

బోధించాయి: నేను నిష్ఫలంగా ప్రేమించానని.


ఇప్పుడు నా ఆనందాలు చిన్నగానైనా మొలకెత్తుతున్నాయి

అవి దాచుకోవడం అంత సులభం కాదు;

విషాదం ఎవరికీ తెలియకుండా మూలగొచ్చేమో

కాని, అనందం మాత్రం ఇట్టే తెలిసిపోతుంది.

 

నా ఆనందాన్ని అరుస్తున్న గొర్రెలమందకి చెబుతాను

ప్రతి సెలయేరుకీ, ప్రతి చెట్టుకీ చెబుతాను

నా ఆనందాన్ని నాకు తొరిగి ప్రతిధ్వనిస్తున్నందుకు

ఈ లోయలోని ప్రతి కొండకీ గుట్టకీ ధన్యవాదాలు చెబుతాను.

 

మనం ఎంత గా ఆనందాన్ని కోరుకుని

ఆశించి, విశ్వసిస్తామో నువు గ్రహించవచ్చు.

ఆ ఆవేశాన్ని అణగదొక్కడం చాలా కష్టం

మనల్ని మనం వంచించుకోవడం సులభం.

.

ఏన్ (లీ) వ్హార్టన్

20 జులై 1659 – 20 అక్టోబరు 1685)

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

 

.

“How hardly I conceal’d my tears”

 .

 

How hardly I conceal’d my tears!    

How oft did I complain!

When many tedious days my fears  

Told me I lov’d in vain.

 

But now my joys as mild are grown,                 

And hard to be conceal’d:      

Sorrow may make a silent moan,     

But joy will be reveal’d.

 

I tell it to the bleating flocks,  

To every stream and tree,               

And bless the hollow murmuring rocks,    

For echoing back to me.

 

Thus you may see with how much joy      

We want, we wish, believe;    

’Tis hard such passion to destroy,           

But easie to deceive.

 

.

Anne  (Lee) Wharton

(First wife of First Marchioness of Wharton)

 

(20 July 1659 – 29 October 1685)

English Poetess

%d bloggers like this: