అనువాదలహరి

కొత్త సంవత్సరం… ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్, అమెరికను

           2014

మిత్రులకీ బ్లాగు సందర్శకులకీ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

My Hearty Greetings to all Friends and visitors

for a very Happy and Prosperous New Year .

May the New Year fill your Homes

with Health, Prosperity and Happiness.

.

కొత్తసంవత్సరంలో కవితల్లో చెప్పడానికేముంటుంది

ఇంతకుముందు కొన్నివేల సార్లు చెప్పింది కాకుండా?

కొత్తసంవత్సరాలొస్తుంటాయి, పాతవి వెళ్తుంటాయి

మనం కలలు కంటుంటాం, అవి గాలిమేడలని తెలిసి కూడా

వేకువతోపాటు నవ్వుతూ లేవడం,

రాత్రితో పాటు దుఃఖిస్తూ పడుకోవడం పరిపాటే

ప్రపంచం మనని కాటువేసేదాకా హత్తుకుంటాం,

కాటువేసాక, శపించి, రెక్కలకై అల్లల్లాడతాం.

బతికేస్తూ, ప్రేమించుకుంటూ, బ్రతిమాలుకుంటూ, పెళ్ళిచేసుకుంటూ

మన అహంకారాలని హారాలుగా అల్లుకుని, మృతులని సమాధిచేస్తూ,

నవ్వుతూ, ఏడుస్తూ, ఆశపడుతూ, భయపడుతూ గడుపుతాం

ప్రతిసంవత్సరం ఇదే పల్లవి పాడుతూ ఉంటాం.

.

ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్

(November 5, 1850 – October 30, 1919)

అమెరికను.

.

Ella Wheeler Wilcox
Ella Wheeler Wilcox
Photo Courtesy:http://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Wheeler_Wilcox

.

The Year

.

What can be said in New Year rhymes,

That’s not been said a thousand times?

The new years come, the old years go,

We know we dream, we dream we know.

We rise up laughing with the light,

We lie down weeping with the night.

We hug the world until it stings,

We curse it then and sigh for wings.

We live, we love, we woo, we wed,

We wreathe our prides, we sheet our dead.

We laugh, we weep, we hope, we fear,

And that’s the burden of a year.

.

Ella Wheeler Wilcox

(November 5, 1850 – October 30, 1919)

American Author and Poet

%d bloggers like this: