అనువాదలహరి

నగరం లోని చెట్లు… ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే, అమెరికను

పుర వీధుల్లోని చెట్లు

రోడ్లమీద వాహనాలూ, రైళ్ళ కూతలూ లేకుంటే

జనపథాలపక్కని చెట్లలా,

అంత సుతిమెత్తని, తీయని ధ్వని చేస్తాయి.

వర్షానికి,  వాటి నీడలో

తలదాచుకుంటున్న మనుషులు  నిస్సందేహంగా

పల్లెల్లోని చెట్లమీద

వాన చేసే సంగీతాన్ని వినగలరు

నగర రణగొణధ్వనికి

మౌనాన్ని వహించే చిన్ని చిగురాకుల్లారా!

పిల్లతెమ్మెర వీచినపుడు నే గమనింఛా,-

మీరెంత చిరుసవ్వడి చేస్తారో.

.

ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే

(February 22, 1892 – October 19)

అమెరికను కవయిత్రి

.

Portrait of Edna St. Vincent Millay (1933-01-14)
Portrait of Edna St. Vincent Millay (1933-01-14) (Photo credit: Wikipedia)

.

City Trees

.

The trees along this city street,

Save for the traffic and the trains,

Would make a sound as thin and sweet

As trees in country lanes.


And people standing in their shade

Out of a shower, undoubtedly

Would hear such music as is made

Upon a country tree.


Oh, little leaves that are so dumb

Against the shrieking city air,

I watch you when the wind has come,—

I know what sound is there.

.

Edna St. Vincent Millay 

(February 22, 1892 – October 19)

American Poet and Playwright
%d bloggers like this: