అనువాదలహరి

క్రీడ… హేమ్లిన్ గార్లాండ్, అమెరికను కవి

ఎక్కడో, దూరంగా

పెనవేసుకున్న పనలతో, పండిన గోధుమ చేలలో  

ఒక చిన్న అడివికోడిపిల్ల ఏడుస్తోంది

తనవాళ్ళందరినుండి తప్పిపోయి, వేడుకుంటూ, వెక్కివెక్కి.

ఇంతలో,  మట్టికొట్టుకుని, రెక్కలు చెదిరి

దుమ్ముకొట్టుకున్న కళ్ళతో

సమాధానం చెప్పలేని తల్లి కోడి

వేటగాడి కాళ్ళదగ్గర రక్తమోడుతూ, కదల్లేక పడి ఉంది.

.

హేమ్లిన్ గార్లాండ్ 

(September 14, 1860 – March 4, 1940)

అమెరికను కవి.

.

English: Photograph of American writer Hamlin ...
English: Photograph of American writer Hamlin Garland (1860-1940). From A Member of the Third House: A Dramatic Story. Chicago: F. J. Schulte and Company, 1892. (Photo credit: Wikipedia)

.

Sport

.

Somewhere, in deeps

Of tangled, ripening wheat,

A little prairie-chicken cries-

Lost from its fellows, it pleads and weeps.

Meanwhile, stained and mangled,

With dust-filled eyes,

The unreplying mother lies

Limp and bloody at the sportsman’s feet.

.

Hamlin Garland 

(September 14, 1860 – March 4, 1940) 

American novelist, poet, essayist, and short story writer

%d bloggers like this: