అనువాదలహరి

విస్మృతి… జెస్సీ రెడ్మన్ ఫాసెట్, అమెరికను కవయిత్రి

నేను మరణించిన పిదప  ఎక్కడో నిర్మానుష్యమైన

సమాధిలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే చెప్పలేను;

కానీ, నాకు ఎవ్వరికీ  తెలియని, అందరూ మరచి,

పాడుబడి ఉపేక్షించబడిన చోట నిద్రించాలని ఉంది.

నే నలా పడుక్కుని, నా మృత్యుశ్వాసతో గ్రహించగలగాలి

నిర్జీవత్వాన్నీ, పరిపూర్ణమైన మృత్యు స్పర్శనీ;

సమాధుల పక్కనుండి పోయేవాళ్ళు తరచు పలికే

అసూయా, ద్వేషాలతో కూడిన వాక్కులెన్నడూ వినకూడదు

ప్రార్థనలు గాని, కన్నీళ్ళు గాని నాలోకి ఇంకకూడదు

అవి నిష్కారణంగా మృతుల్ని హింసించి, చెవులని బాధిస్తాయి;

అక్కడ నేను చివికి నశించాలి, నా మనసు విస్మృతిని ఆశీర్వదించాలి

… పరమానందాన్ని మరుగుచేసి పొదువుకుంటుంది అది.

.

(హైతీ కవి మాసిలాన్ కొయ్ కూ ఫ్రెంచి కవితకి అనువాదం)

(ఏప్రిల్ 27, 1861 – ఏప్రిల్ 30, 1961)

అమెరికను కవయిత్రి, వ్యాసకర్తా, నవలాకారిణి, సంపాదకురాలు.

.

Jessie Redmon Fauset
Jessie Redmon Fauset (Photo credit: Wikipedia)

.

Oblivion

 .

I hope when I am dead that I shall lie

  In some deserted grave—I cannot tell you why,

But I should like to sleep in some neglected spot

  Unknown to everyone, by everyone forgot.

There lying I should taste with my dead breath

  The utter lack of life, the fullest sense of death;

And I should never hear the note of jealousy or hate,

  The tribute paid by passers-by to tombs of state.

To me would never penetrate the prayers and tears

  That futilely bring torture to dead and dying ears;

There I should lie annihilate and my dead heart would bless

  Oblivion—the shroud and envelope of happiness.

.

(Translated from French of Massillon Coicou (Haiti))

 Jessie Redmon Fauset

 (April 27, 1882 – April 30, 1961)

 American editor, poet, essayist and novelist.

 Poem Courtesy:

 The Book of American Negro Poetry.  1922

 Ed. James Weldon Johnson, (1871–1938).

Bio: http://en.wikipedia.org/wiki/Jessie_Redmon_Fauset

%d bloggers like this: