అనువాదలహరి

రెండు దృక్పధాలు… ల్యూసియన్ వాట్కిన్స్, అమెరికను

గంభీరమైన ఈ లోయలోంచి చూస్తుంటే, వావ్!  జీవితం

ఎంత అద్భుతంగా, అందంగా, ప్రశాంతంగా, గొప్పగా అనిపిస్తోంది,

దూరాన శైలసింహాసనం మీద పసిడి సూర్యబింబ మకుటం!

సమున్నతమైన ఈ శిఖరాగ్రంమీదనుండి చూస్తుంటే

దూరాన  కలువలు విరిసిన ఆ కనుమ ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తూ,

ఏ సడీ లేక, నులివెచ్చగా, మెత్తగా, పచ్చగా నిగనిగలాడుతూ కనిపిస్తోంది!

.

ల్యూసియన్ వాట్కిన్స్

అమెరికను

.

Lucian B Watkins

Image Courtesy:

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=539826&imageID=1216454&parent_id=539787&word=&snum=&s=&notword=&d=&c=&f=&k=0&sScope=&sLevel=&sLabel=&total=41&num=20&imgs=20&pNum=&pos=40

.

Two Points of View

.

From this low-lying valley; Oh, how sweet         

And cool and calm and great is life, I ween,        

There on yon mountain-throne—that sun-gold crest!   

 

From this uplifted, mighty mountain-seat:

How bright and still and warm and soft and green               

Seems yon low lily-vale of peace and rest!

.

 

Lucian B. Watkins

 

American

 

It is very unfortunate that too little is known about the poet.

Watkins, Lucian B., was born in Virginia. He served overseas in the Great War and lost his health. He died in 1921. He was the author of a large number of uncollected poems. (http://www.bartleby.com/269/1002.html)


Poem Courtesy: The Book of American Negro Poetry.  1922

Ed. James Weldon Johnson. (1871–1938

%d bloggers like this: