అనువాదలహరి

ఆఫ్రికా నుండి అమెరికాకు … ఫిల్లిస్ వ్హీట్లీ, అమెరికను

నాగరికత ఎరుగని నేల నుండి విధి ఇక్కడకి తీసుకొచ్చింది

అంధకారంలో ఉన్న నా ఆత్మకి అవగాహన నేర్పింది:

దేవుడున్నాడనీ, ఒక రక్షకుడున్నాడనీ

నేను మోక్షాన్ని కోరుకోనూ లేదు, అసలుందనీ తెలీదు.

మా నల్ల జాతిని కొందరు నిరసనగా చూస్తారు,

“వాళ్ళ రంగు రాక్షసుల రంగు,” అంటూ

క్రిస్టియనులారా! గుర్తుంచుకొండి. నీగ్రోలు కెయిన్ లా నల్లగా ఉండొచ్చు

కాని వాళ్ళు సంస్కరించబడి, దివ్యపరంపరలో చేరగలరు. 

.

ఫిల్లిస్ వ్హీట్లీ

(1753 – 5 డిశంబరు 1784)

అమెరికను

.

Statue of Phillis Wheatley
Statue of Phillis Wheatley (Photo credit: Sharon Mollerus)

.

On Being Brought from Africa to America

 

‘Twas mercy brought me from my Pagan land,

Taught my benighted soul to understand

That there’s a God, that there’s a Saviour too:

Once I redemption neither sought nor knew.

Some view our sable race with scornful eye,

 “Their colour is a diabolic die.”

 Remember, Christians, Negros, black as Cain,

May be refin’d, and join th’ angelic train. –

 .

Phillis Wheatley

(1753 – 5 Dec,  1784)

American

Poem Courtesy: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/16360

Bio Courtesy: http://www.biography.com/people/phillis-wheatley-9528784

%d bloggers like this: