అనువాదలహరి

మన వియోగం విలక్షణమైనది … అజ్ఞాత కవి

మిత్రులకీ, బ్లాగు సందర్శకులకీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు

.

మనం ఎడబాసినపుడు అందరిలా ఉండకూడదు…

నిట్టూరుస్తూ, కన్నీరు కారుస్తూ. ఇద్దరం

శరీరాలు వేరయినా, ఒకరికొకరు దూరమయినపుడు

ఒకరి హృదయంలో రెండోవారిని నిలుపుకుంటాం.

ఎవరు వెదకి పట్టుకోగలరు నేను లేకుండా

నువ్వు మాత్రమే ఉండగలిగే జీవిని?     

సిసలైన ప్రేమకి రెక్కలుంటాయి; తలచినంత మాత్రమే

అది ప్రపంచాన్ని చుట్టి రా గలదు  సూర్యచంద్రుల్లా.

ఇతరులు అందరూ ఎడబాటుకి వగచి విలపించే చోట

మన విజయాలు ఎడబాటుని మరపింపజేస్తాయి.

దానివల్లే, స్వర్గంలో ఉన్నవాళ్ళకి మల్లే

ఈ భూమిమీద కూడా బ్రతకడానికి కావలసిన శక్తి వస్తుంది.

.

అజ్ఞాత కవి 

.

We Must Not Part As Others Do

 .

 We must not part, as others do,

With sighs and tears, as we were two,

Though with these outward forms, we part;

We keep each other in our heart.

What search hath found a being, where

I am not, if that thou be there?

True love hath wings, and can as soon

Survey the world, as sun and moon;

And everywhere our triumphs keep

Over absence, which makes others weep:

By which alone a power is given

To live on earth, as they in heaven.

.

Anonymous

Poem Courtesy: The Book of Restoration Verse.  1910. Ed. William Stanley Braithwaite

(The poem is taken by the Editor from the Egerton MS., 2013, printed by Dr. Arber in his English Garner, vol. III. p. 396.)

%d bloggers like this: