అనువాదలహరి

పెళ్ళిచేసుకోమని ఒక స్త్రీని అర్ధిస్తున్న వానికి హితవు … కేథరీన్ ఫిలిప్స్, ఇంగ్లీషు- వెల్ష్ కవయిత్రి

నిలు నిలు, ధైర్యశాలీ! ఇదంతా స్వర్గ ధామమే.

నువ్వు ఏది ప్రమాణం చేసిచెపుతున్నావో

ఇతరులకి అది పెండ్లికి అభ్యర్థిస్తున్నట్టు కనిపించొచ్చు

ఆమెపట్ల అది మహాపచారం.

ఆమె ప్రజలందరికీ ఆరాధ్య దేవత.

ఒక చిన్న అనామకమైన ఇంట్లో దేవతలా

ఆమె కొలువై ఉండడం

చూడ్డానికి చాలా వింతగా అనిపించదూ?

ముందు ఒక పని చెయ్యి. లోకానికి సెలవు చెప్పి

సూర్యుణ్ణి నీ ఒక్కడికోసం ప్రకాశించమను.

అతడు తన కిరణాలన్నిటితో

నీకు పరిపూర్ణత ప్రసాదించనీ.

అల జరగడం లేదని ఒకవేళ నిరాశపడుతుంటే

ఆ కిరణాలకంటే, విశాలమూ ప్రకాశమూ ఐన

ఆమె వెలుగులని కొద్దిజాగాకి పరిమితం చెయ్యడం

ఎంత పొరపాటో ఒకసారి ఆలోచించు!

.

కేథరీన్ ఫిలిప్స్ (ఓరిండా)

(1 January 1632 – 22 June 1664)

ఇంగ్లీషు- వెల్ష్ కవయిత్రి, అనువాదకురాలు, చదువరి

.

Philips 634
Philips 634 (Photo credit: Wikipedia)

.

An Answer to Another Persuading a Lady to Marriage

 

.

 

Forbear, bold youth, all’s Heaven here,    

        And what you do aver,   

To others, courtship may appear,    

        ’Tis sacriledge to her.     

 

She is a publick deity,             

        And were’t not very odd

She should depose her self to be      

        A petty household god? 

 

First make the sun in private shine, 

        And bid the world adieu,          

That so he may his beams confine   

        In complement to you.   

 

But if of that you do despair, 

        Think how you did amiss,       

To strive to fix her beams which are          

        More bright and large than this.

 

 

Katherine Philips (‘Orinda’)

(1631–1664)

Anglo-Welsh Poet, Translator, and woman of letters

%d bloggers like this: