అనువాదలహరి

వోటు … జాన్ పియర్పాంట్, అమెరికను

మట్టి పెల్లలమీద మంచు కురిసినట్టు
అంత నిశ్శబ్దంగా వాలే ఆయుధం అది;
అది ఒక స్వతంత్రుడి కోరికకి రూపునిస్తుంది
దేవుని చిత్తాన్ని మెరుపు ఆచరణలో పెట్టినట్టుగా.
.
జాన్ పియర్ పాంట్
(April 6, 1785 – August 27, 1866)
అమెరికను కవీ ఉపాధ్యాయుడూ, న్యాయవాదీ

.

John Pierpont (1785 - 1866)
John Pierpont (1785 – 1866) (Photo credit: Wikipedia)

.

The Ballot

 

 .

A Weapon that comes down as still 

  As snowflakes fall upon the sod;   

But executes a freeman’s will,

  As lightning does the will of God.

 

.

John Pierpont

(April 6, 1785 – August 27, 1866)

American poet,  teacher, lawyer, merchant, and Unitarian minister.

 

 

%d bloggers like this: