అనువాదలహరి

A pall of soil … Sky Baaba, Telugu, Indian

Informed of my death, people flocked around;

I was listening to the truths about me in their conversations…

***

Friends and relatives were in a hurry to pay their last visit.

How unbearable was the last look!

***

They washed me carefully limb by limb

It was only my mother who did it so when I was a child.

***

They rested me on my back…

could somebody tell them I liked sleeping on my sides?

***

They were spraying attar over my body…

How could I tell them that I liked my body odour more.

***

They were wailing their hearts out…

Everybody forgot that I could not stand somebody weeping.

***

They threw a white kaphan over me

How many colours I ran after when I was alive!


***

They were vying to give shoulder to the Janaajaa

It’s hard to distinguish the known and unknown.

***

I always used a fresh and clean bed sheet…

Now I have to settle with this soily pall.

***

How awfully I exploited this soil!

Yet it blessed me with a place in its lap.

***

A heap of flowers was razed over me…

I was not sure… if this were Heaven or earth. 

.

(Notes:

kaphan: Pall

janaajaa: Coffin)

Sky Baaba

Sky Baaba

Sky Baaba is in the forefront of Muslim existential poetry and has edited quite a few books of poetry and short stories on this subject before publishing his own. He has fine poetic sensibility and a flair for short story.  His latest book “Ek Kahani ke teen  Rang” (Three reflections of the same story) is about Cell Phone love. In spite of his apparent bigoted stand on Muslim existential issues, there is an element of universality which is subtly reflected in these 3 short stories.

.

మట్టి దుప్పటి

.

నా మరణవార్త వ్యాపించి అంతా మూగారు
వారి ఊసుల్లో నా గురించిన నిజాలు వింటున్నాను

***
మిత్రులూ.. చుట్టాలూ చూసి పోతున్నారు
చివరి చూపు ఎంత బరువైనదో..!

***
ఒళ్లు తోమి తోమి స్నానం చేయించారు
చిన్నప్పుడు అమ్మొక్కత్తే అలా చేయించేది

***
వెల్లకిలా పడుకోబెట్టారు
పక్కకి ఒత్తిగిల్లడం ఇష్టమని చెబితే బాగుండు

***
అత్తరు బాగా పూస్తున్నారు
ఒంటి వాసనే ఇష్టపడేవాడినని ఎలా చెప్పను

***
గోడు గోడున ఏడుస్తున్నారు
ఏడిస్తే తట్టుకునేవాణ్ణి కానని అంతా మర్చిపోయారు

***
తెల్లని కఫన్‌ చుట్టారు
జీవితమంతా ఎన్ని రంగుల వెంట పరుగులెత్తానో..!


***
జనాజాకు భుజం పట్టడానికి పోటీపడుతున్నారు
తెలిసినవారో.. తెలియనివారో.. తేడా లేదు

***
నాకోసం ఇంట్లో శుభ్రమైన దుప్పటి ఉంచేవారు
ఇప్పుడు మట్టి దుప్పటి

***
ఈ మట్టిని ఎంతగా హింసించానో...
చివరికీ మట్టిలోకే ఇంకిపోయే మహద్భాగ్యం

***
పూలదుప్పటి కప్పారు
ఇహమో! పరమో! తెలీకుండా ఉన్నాను

.

S K Yousuf Baaba

(Sky Baaba)

Telugu

Indian

 

%d bloggers like this: