అనువాదలహరి

ఎంచుకో… కార్ల్ సాండ్బర్గ్, అమెరికను

అటు గట్టిగా బిగించబడి, సిద్ధంగా పైకి లేపిన ఒక పిడికిలి,

ఇటు దేహీ అని యాచిస్తూ నీ ముందుకి చాచబడి ఎదురుచూస్తున్న  చేయి…

ఏదో ఒకటి ఎంచుకో

ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి మనకి ఎదురవుతూనే ఉంటుంది.

.

కార్ల్ సాండ్బర్గ్

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

అమెరికను.

ఇంత చిన్న కాన్వాసులో  అద్భుతమైన భావాన్ని చెబుతున్నాడు కవి.  మనకి జీవితంలో ఎంపిక చేసుకుందికి  రెండే  ఉన్నాయి… మనకి సమాజం పట్ల అసహనం ఉంటే, దాన్ని మార్చడానికి పిడికిలి బిగించి సాగిపోవడం; లేదా, సమాజంచే మోసపోయి  బ్రతుకే యాచనగా మారిన వాళ్ళకి మనవంతు సహాయం చెయ్యడం.

.

Carl Sandburg, American poet
Carl Sandburg, American poet (Photo credit: Wikipedia)

.

Choose

.

The single clenched fist lifted and ready,
Or the open asking hand held-out and waiting.
               Choose:
For we meet by one or the other.

.

Carl Sandburg

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

American

%d bloggers like this: