అనువాదలహరి

గడ్డి… రసెల్ ఎడ్సన్, అమెరికను

గదినిండా గడ్డి బలిసిపోయింది.

ఫర్నిచరు అంతా చుట్టుముట్టేసింది.

అది వంటగదిలోంచి సాగి స్వింగ్ డోరు దాటుకుని వంటగదిలోకి పాకిరింది.

అది మైళ్ళకు మైళ్ళూ గదిగోడలలోకి విస్తరించింది.

అందులో పడవేసిన వస్తువులో, కోరి దాచుకున్నవో గాని,

ఈ గడ్డిలో అద్భుతమైన భాండాగారం ఉంది: ఒకప్పుడు పేనాకత్తిగా వాడిన

తుప్పుపట్టిన ఇనప పుల్లా, ఒక సమాధి ఫలకమూ, …

అన్నీ గడ్డిలో దాగున్నాయి కిటికీ అంచులకు పెరిగిన గడ్డిలో.

గడ్డికింద ఉన్న గదిలో, ఒక ముసలతను  తూగుకుర్చీలో కూర్చున్నాడు,

ముందుకీ వెనక్కీ ఊగుతూ; అతని చేతుల్లో

తనుపసివాడిగా ఉన్నప్పటి తన శరీరమే ఉంది;

చీకట్లో, గడ్డిక్రింద, ఇటూ అటూ ఊగుతూనే ఉన్నాడు.

.

రసెల్ ఎడ్సన్

(1935  – )

అమెరికను.

.

Russell Edson
Russell Edson
Image Courtesy: http://www.aprweb.org/files/author_images/edson.jpg

.

Grass

The living room is overgrown with grass. It has
come up around the furniture. It stretches through
the dining room, past the swinging door into the
kitchen. It extends for miles and miles into the
walls . . .

  There’s treasure in grass, things dropped or put
there; a stick of rust that was once a penknife, a
grave marker. . . All hidden in the grass at the
scalp of the window . . .

  In a cellar under the grass an old man sits in a
rocking chair, rocking to and fro. In his arms he
holds an infant, the infant body of himself. And
he rocks to and fro under the grass in the
dark . . .

.

Russell Edson

(1935 – )

American

%d bloggers like this: