అనువాదలహరి

(స్వర) సంగతులు- 1… కాన్రాడ్ ఐకెన్, అమెరికను


నెలఱేడు తెలినీలి వెన్నెల కురిపిస్తునాడు

నలుదిక్కులా నీరవము అలముకుంటోంది .

కరిమబ్బులు చుక్కల్ని మరుగుచేస్తూ కమ్ముకుంటున్నై

నిర్మానుష్యమైన ఈ ఉద్యానంలో

ఎండుటాకులను కాళ్ళక్రింద తొక్కుతూ నడుస్తున్నాను

ప్రేమికులు మౌనంగా కూచున్న ఈ పాలరాతి పలకపై

ఆకులు చెల్లాచెదరుగా పడి ఉన్నాయి.

ఖాళీ పలకలమీద ఎండుటాకులు పేరుకున్నాయి  

క్రింద మురికిగుంటలోని నీరు, వణుకుతున్నట్టు

చంద్రుణ్ణి అలలపై తేలియాడిస్తోంది.

అల్లంతదూరంలో పొడుగాటి చెట్లు

చందమామక్రింద అసహనంగా కదులుతున్నాయి.

ప్రేయసీ! నేను ఒంటరిగా నడుస్తున్నాను…

నాతో పాటే ఎప్పుడూ నడిచే ఈ అస్పష్ట ఆకారం ఏమిటి?

ఎప్పుడూ చీకట్లో తోడుగా నడిచే ఆకారం ఏమిటి?

.

కాన్రాడ్ ఐకెన్

(August 5, 1889 – August 17, 1973)

అమెరికను .

.

Conrad Aiken

.

The moon distills a soft blue light,

The moon distills silence.

Black clouds huddle across the stars;

I walk in deserted gardens

Breaking the dry leaves under my feet …

Leaves have littered the marble seat

Where the lovers sat in silence …

Leaves have littered the empty seat …

Down there the black pool, quiveringly,

Ripples the floating moon …

Down there the tall trees, restlessly,

Shake beneath the moon …

Beloved, I walk alone …

What ghost is this that walks with me,

Always in darkness walks with me?

.

Conrad Aiken

(August 5, 1889 – August 17, 1973)

American Poet, Novelist, Playwright and Short Story writer.

Poem Courtesy:  http://www.blackcatpoems.com/a/variations_i.html#AlFyQM5xKdJm2EqV.99

%d bloggers like this: