అనువాదలహరి

I … Mahesh Kathi, Telugu, Indian

The wink that lies between two successive breaths

The note that complements a harmony by its omission

The word which elevates a poet’s fancy into a poem by its absence

The ideation perceived before it turns into a thought

 The vacuous horizon where the elements meet

I am

That moment

That note

That word

That idea

And

That vacuum.

.

Mahesh Kumar Kathi

Telugu

Indian

.

Mahesh Kumar Kathi
Mahesh Kumar Kathi

Mr Mahesh Kumar was born in Madanapalle of Chittoor district of Andhra Pradesh. He did his graduation from Regional College of Education, Mysore and  Post-Graduation from Central University, Hyderabad in Communications, but his heart is at short stories and film making.  He is an upcoming film director with some good short films to his credit.  He is active on Face Book and occasionally writes poetry. 

.

నేను

.

ఉఛ్చ్వాస నిశ్వాసాల నడుమ ఏ క్షణం నిలుస్తుందో

ఏ స్వరం లేమితో సంగీతం సుస్వరమవుతుందో

ఏ పదం లేకుండా కవి కల్పన కవిత్వమవుతుందో

ఆలోచన లేక ముందే ఏ భావన ఉదయించిందో

ఆద్యంతాలు కలిసే శూన్యం ఎక్కడ జనించిందో

ఆ క్షణాన్ని నేను

స్వరాన్ని నేను

పదాన్ని నేను

భావాన్ని నేను

ఆ శూన్యాన్ని నేను.

.

Mahesh Kumar Kathi

 

%d bloggers like this: