అనువాదలహరి

Ethereal Vision of the Melody … Swatikumari, Telugu, Indian

Heralding the day,

The statues and the ruins,

The Sea and the City.

Making the dawns pleasantly quiver

Was he heard on the flute

 

Following the wakes of melodies

In the lake of serene air

I searched for and found him…

Did I find him really?

No, he deigned to appear.

 

When he ceased the tunes

And folded up the bag

I felt

If he had folded up the city

Mahabalipuram also along;

Leaving the throbbing mornings to music

If he had embraced nights for his observation.

 

I did not ask. For, I know,

Silence is only an extension of meditation.

It was late into the night;

I offered to accompany him to his house.

He smiled silently… perhaps, suggesting

“Aren’t you aware that darkness is my Siamese twin?”

 

On the eve of bidding adieu

I asked him among other things:

Why didn’t you enter the temple

How many times ever I had asked you?

With an ecstatic pleasure

transcending the realm of senses he whispered:

“Sh! It’s a secret, sir!”

Enakku imgaye darsana maagum

“I see the lord from here.”

In a gesture of obeisance he groped

For his seven eyes… on the flute.

 .

Swati Kumari

Telugu 

Indian

.

Swati Kumari

Swathi Kumari Bandlamudi

 Swati Kumari is a practicing Chartered Accountant at Hyderabad.  A poetess of fine sensibilities and a good critic as well, she received Ismail Award for Poetry this year for her collection of Poems “Koneti Metlu” (Steps of the Temple Pond).

When I enquired what  ignited  or influenced her literary interests she answered rather modestly: ” Everything From  classical to folk … like Telugu Satakams (A metrical composition of Hundred quatrains, with a refrain of various lengths in the last foot), to stage dramas, Srimad Bhagavatam by Bammera Potana, Manucaritra by Peddana, to cinema songs and light music compositions of AIR have kindled my interest on Telugu language; Kanyasulkam and Chenghis khan I read any number of times;  Tagore’s Gitanjali,  Tilak’s “Amrutam Kurisina Ratri” and SriSri’s  “Khadgasrushti” introduced me to poetry; it was a pleasant experience to read Yandamuri during vacation; graduated to reading Kodavatiganti Kutumba Rao, Gopichand and Madhurantakam RajaRam later, but Buchibabu and Tripura are my favourites.”

.

ఊపిరిపాటకు చూపేదీ?

 

శిల్పాల్నీ, శిధిలాల్నీ,

సాగరాన్నీ, నగరాన్నీ

మేల్కొలుపుతూ వినబడ్డాడతను,

వేకువల్ని వణికించే వేణువుగా.

గాలి మడుగులో

రాగాల జాడలు పట్టుకుని

వెతుక్కుంటూ చూశానతన్ని.

చూశానా? కాదు. కరుణించి కనపడ్డాడు.

 

పాట ఆపినపుడు

మురళితోబాటు మహాబలిపురాన్నే

సంచిలోపెట్టుకున్నాడా అని?

జలదరించిన ఉదయాలను సంగీతానికి వదిలి

రాత్రుల్ని కళ్ళుగా చేసుకున్నాడా అని…

అడగలేదు.ధ్యానానికి ఒనసాగింపు మౌనమే కావాలని.

బాగా రాత్రయింది.తోడొస్తాను ఇంటిదాకా అంటే

నిశ్శబ్దంగా నవ్వేడు

చీకటి నా తోబుట్టువని మీకు తెలీదా అన్నట్టు.

.

 

వీడ్కోలు వేళ మాటల్ల్లో మాటగా

రోజూ అడిగినా గుళ్ళోకి రావేమంటే

పంచేంద్రియాలకు అందని

పరవశంతో గుసగుసగా

రగిసియం స్వామీ!

ఎనక్కు ఇంగెయే దరిసనమాగుం”

(రహస్యం స్వామీ!నాకు ఇక్కడే దర్శనమౌతుంది.)

అని నమస్కార ముద్రలో తడుముకున్నాడు

వేణువు వొంటిపైన తన ఏడు కళ్ళనీ…

.

 

స్వాతికుమారి.

 

 

 

%d bloggers like this: