అనువాదలహరి

Shake hand … Jayashree Naidu, Telugu, Indian

Here is my diary
with every page full…
Helloing me
shaking hands in cool reticent words;
Like tears greeting streaming silently
I empty memories
And jettison the
Vacuous moments.

Let not dreams fluster anymore…
an exotic effulgence shall spread over the canopy
and the cloud encrusting moonshine shall disperse.
In a life as expansive as the heavens
a pattering drizzle
springs heart back to life.

Now the clock ticks
moments unburdened
and the body
rests without nightmares.

Unobtruded by companionship
cions of warbling imagination shoot up

I create now,
Time immeasurable… for my own sake.
.

Jayashree Naidu

Telugu,

Indian

.

Jayashree Naidu

Jayashree Naidu

Jayashree Naidu is a Post Graduate in English Literature from Acharya Nagarjuna University and is presently working as English Lecturer.   Reading books is her hobby.  She finds great solace in Poetry for the mundane unrest of life. She is a prolific writer contributing to several magazines on the internet and also print media.

.

కరచాలనం
.

పేజీ నిండిన డైరీ…
చేతుల్లో అక్షరాలై పలకరింపు
ఖాళీలను పోగేస్తూ
జ్ఞాపకాల్లో వొంపుతూ
క్షణాలన్నిటినీ విసిరేస్తున్నా..
చప్పుడు చేయకుండా పలకరించే
కన్నీటి చుక్కలా…
కలలన్నీ కలవరపడొద్దని చెప్పు
చూడని వెలుగు విస్తరిస్తుంది
వెన్నెల దాచుకున్న మబ్బు చెదిరిపోతుంది
ఆకాశమంత జీవితం లో
హృదయాన్ని చిమ్మేసిన వానజల్లిప్పుడు

గడియారమంతా
కారణాలేవీ లేని క్షణాలు
శరీరమంతా
కలవరింతల్లేని స్వప్నాలు

సావాసం చూరు కప్పెయ్యని
ఆలోచనల కువకువల కొమ్మలు మొలిచాయి..

సృష్టిస్తున్నా..
కొలతల్లో ఇమడని కాలం .. నా కోసం
.
జయశ్రీ నాయుడు

%d bloggers like this: