అనువాదలహరి

అందరితోనూ ఒంటరిగా… చార్ల్స్ బ్యుకోవ్ స్కీ, అమెరికను కవి

ఎముకల్ని  మాంసఖండాలు కప్పుతాయి,
మధ్యలో
ఒక మెదడునీ,
అప్పుడప్పుడు
ఒక ఆత్మనీ
పెడతారు ఎవరో;
స్త్రీలు గోడకి విసిరి
పగలగొడతారు పుష్ప కలశాల్ని;
మొగాళ్ళు
పూటుగా తాగుతారు;
ఎవరికీ
వాళ్ళు కోరుకున్నవాళ్ళు
దొరకరు
అయినా
అయినా
ఎదురుచూస్తునే
పక్కలమీదకి ఎక్కడం
దిగడం మానరు.

మాంసఖండం
ఎముకల్ని కప్పుతుంది.
మాంసం
మాంసాన్ని మించి
ఇంకేదో కోరుకుంటుంది;
ఏమాత్రం
అవకాశం లేదు!
మనందరం
అద్వితీయమైన విధి చేతులో
చిక్కుకున్నాం.
ఎవరికీ వాళ్ళకి
కావలసింది దొరకదు.
నగరంలో పెంటకుప్పలు నిండుతున్నాయి.
చెత్తకుప్పలు నిండుతున్నాయి
పిచ్చాసుపత్రులు నిండుతున్నాయి
ఆసుపత్రులు నిండుతున్నాయి
గోరీలు నిండుతున్నాయి.
మరేదీ
నిండటం లేదు.

.

చార్ల్స్ బ్యుకోవ్ స్కీ

August 16, 1920 – March 9, 1994

జర్మను-అమెరికను కవి

.

 

Bukowski en su casa de San Pedro en 1990, con ...
Bukowski en su casa de San Pedro en 1990, con los escritores Mary Ann Swissler y Mat Gleason. (Photo credit: Wikipedia)

.

Alone With Everybody

.

 

the flesh covers the bone

and they put a mind

in there and

sometimes a soul,

and the women break

vases against the walls

and the men drink too

much

and nobody finds the

one

but keep

looking

crawling in and out

of beds.

 

flesh covers

the bone and the

flesh searches

for more than

flesh.

there’s no chance

at all:

we are all trapped

by a singular

fate.

nobody ever finds

the one.

the city dumps fill

the junkyards fill

the madhouses fill

the hospitals fill

the graveyards fill

nothing else

fills.

 

.

Charles Bukowski

August 16, 1920 – March 9, 1994

German-American

%d bloggers like this: