అనువాదలహరి

My ‘Jin’ny Devil… Mahesh Kumar Kathi, Telugu , Indian

Emptying myself into the bottle
Putting the lid, I sealed myself into a time-capsule.
I had experience; and knowledge enough.
But I settled in the bottle.

Did I waste myself?
Or moulded into a model for the future?
Shall I reduce to an exhibit in a museum ultimately?
Or shall I dry up without trace? I don’t know.

Devils come out, if you open some lids.
But out of this bottle come the signatures of the past
And the memories of the present.
I am not sure if they be of any use to future.
But losing me to myself, I remained as time itself.

.

Mahesh Kumar Kathi

Telugu, Indian

Mahesh Kumar Kathi. jpg

Mahesh Kumar Kathi

Mr Mahesh Kumar was born in Madanapalle of Chittoor district of Andhra Pradesh. He did his graduation from Regional College of Education, Mysore and  Post-Graduation from Central University, Hyderabad in Communications, but his heart is at short stories and film making.  He is an upcoming film director with some good short films to his credit.  He is active on Face Book and occasionally writes poetry.

.

నా జిన్నీ భూతం
—————-
నన్ను నేను సీసాలోకి ఒంపుకుని
బిరడా బిగించి, టైం కాప్స్యూల్ లో పడేసుకున్నాను.
అనుభవం ఉంది. జ్ఞానం ఉంది.
కానీ నేను మాత్రం ఆ సీసాలోనే మిగిలిపోయాను.

నన్ను నేను వృధా చేసుకున్నానా!
రాబోయేకాలానికి నమూనాగా మలుచుకున్నానా
లేక ఒక మ్యూజియం పీస్ గా మిగిలిపోతానా
అసలు గుర్తింపేలేకుండా ఇంకిపోతానో తెలీదు

కొన్ని బిరడాలు తీస్తే భూతాలు వస్తాయి
కానీ ఈ సీసాలోంచీ భూతకాలపు అనవాళ్ళు
వర్తమానపు జ్ఞాపకాలు వస్తాయి
అవిభవిష్యత్తుకు పనికొస్తాయోలేదో తెలీదు
కానీ నన్ను కోల్పోయిన నేను కాలంగా మిగిలాను

.

కత్తి మహేష్ కుమార్

%d bloggers like this: