అనువాదలహరి

దీపం… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి.

సుదీర్ఘమైన చీకటి దిగుడు బాటపట్టి నేను పోతున్నపుడు
నీ ప్రేమని ఒక దీపంలా నా ముందు పట్టుకో గలిగితే
అంతులేని నీడలు నను చుట్టుముట్టినా భయపడను;
భీతితో కెవ్వుమని కేకలూ పెట్టను.  

నేను దేవుడ్ని కనుక్కోగలిగితే, కనుక్కుంటాను.
ఎవరికీ అతను కనిపించకపోతే, నిశ్చింతగా నిద్రిస్తాను…
భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నీ ప్రేమ ఒక్కటే సరిపోలేదా
చిమ్మ చీకటిలో దీపంలా…  

.

సారా టీజ్డేల్
(August 8, 1884 – January 29, 1933)
అమెరికను కవయిత్రి

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

 The  Lamp

.

If I can bear your love like a lamp before me,
When I go down the long steep Road of Darkness,
I shall not fear the everlasting shadows,
Nor cry in terror.

If I can find out God, then I shall find Him,
If none can find Him, then I shall sleep soundly,
Knowing how well on earth your love sufficed me,
A lamp in darkness.

.

Sara Teasdale 

(August 8, 1884 – January 29, 1933

%d bloggers like this: