అనువాదలహరి

I know… Aluri Bairagi, Telugu, Indian

.

I know I know

No one meets with love on this

miry agonizing cataclysmic mundane path;

nor any plant takes root on this craggy surface;

that we are all helpless soldiers

fighting against hunger in the dark

and the clueless sailors

caught in a thunderstorm over high seas;

that the scissoring gales of life

allow no camaraderie between people

and not many moments are left for the bell to toll…

I know I know.

.

Aluru Bairagi

(1925- 1978)

Telugu

Indian.

Aluru Bairagi’s is a notable voice in Telugu Literature. He was deft in using classical and contemporary literary characters… Hamlet (Hamlet ), Arjuna ( The Bhagavad Gita) or Raskolnikov (Crime and Punishment)  to the complex life situations of our times to drive his point home. His book “Agamageeti” (Vedic Hymn) was awarded  Central Sahitya Akademi Award in 1984.  “NootilO Gontukalu (Voices from the Well)”  is his another notable work.

.

Aluri Bairagi

Aluru Bairagi

Image Courtesy: https://picasaweb.google.com/lh/photo/SGcV71yAWNBWiyDWzEdNvA

.

నాకు తెలుసు

.

నాకు తెలుసు, నాకు తెలుసు

ప్రళయవేదనా పంకిల ప్రపంచపథం మధ్య

ప్రేమలు పొసగవని

ఈ బండరాళ్లపైన ఏ మొక్కలు ఎదగవని

మనమంతా చీకటిలో ఆకటితో పోరాడే

అస్వతంత్ర సైనికులమని,

పెనుతుఫాను చేతులలో చిక్కుకొన్న

త్రోవలేని నావికులమనీ

జీవిత ప్రభంజనం

కలయిక సహించదనీ

ఉన్నగడువు కొద్ది అనీ

నాకు తెలుసు! నాకు తెలుసు!

.

ఆలూరి బైరాగి

1925 – 1978

తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక విశిష్టమైన గొంతుక ఆలూరు బైరాగిది.  నూతిలో గొంతుకలు, ఆగమగీతి ఇతని ప్రసిద్ధ రచనలు.. ఆగమ గీతికి 1984 లో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ బహుమతి లభించింది.

%d bloggers like this: