అనువాదలహరి

నిశ్శబ్దపు నిట్టూరుపు… జాన్ కీట్స్, ఇంగ్లీషు కవి

ఆ చిన్ని గుట్టమీద  మునివేళ్ళమీద నిలబడ్డాను;


వాతావరణం చల్లబడుతూ  ఆకు అల్లాడకుండా ఉంది. 


సుకుమారమైన మొగ్గలు కించిత్ గర్వంతో


ఒక పక్కకి  తలవాల్చి ఉన్నాయి,


ఒకటీ అరా ఆకులతో సన్నగా మొనదేలిన కొమ్మలు


తొలి వేకువ నిట్టూర్పులలో చిక్కిన వాటి 


నక్షత్రఖచితమైన మకుటాల్ని ఇంకాకోల్పోలేదు. 


మేఘాలు తెల్లగా స్వచ్ఛంగా, అప్పుడే ఉన్నితీసిన గొర్రెలు


ఏటిలో మునకేసివచ్చినంత నిర్మలంగా ఉన్నాయి,


నిశ్శబ్దం విడిచిన గాఢమైన నిట్టూర్పునుంచి వెలువడిన


సడిలేని సవ్వడేదో ఆకులదొంతరలలో  కదలాడింది;


ఎందుకంటే ఆ పచ్చదనంపై విరిసిన అన్ని చాయలలోనూ


పిసరంతైనా కదలికల జాడ ఎక్కడా కనరాలేదు.


.

 

జాన్ కీట్స్   

31 October 1795 – 23 February 1821

ఇంగ్లీషు కవి

 

John Keats, by William Hilton (died 1839). See...
John Keats, by William Hilton (died 1839). See source website for additional information. This set of images was gathered by User:Dcoetzee from the National Portrait Gallery, London website using a special tool. All images in this batch have been confirmed as author died before 1939 according to the official death date listed by the NPG. (Photo credit: Wikipedia)

.

The Sigh of Silence

.

I stood tiptoe upon a little hill;

The air was cooling and so very still,


That the sweet buds which with a modest pride


Pull droopingly, in slanting curve aside,


Their scanty-leaved and finely-tapering stems,


Had not yet lost their starry diadems


Caught from the early sobbing of the morn.


The clouds were pure and white as flocks new-shorn,


And fresh from the clear brook; sweetly they slept


On the blue fields of heaven, and then there crept


A little noiseless noise among the leaves,


Born of the very sigh that silence heaves;


For not the faintest motion could be seen


Of all the shades that slanted o’er the green.


.

John Keats


31 October 1795 – 23 February 1821


English Poet


Poem Courtesy:


http://www.gutenberg.org/files/34237/34237-h/34237-h.htm#Page_45


Golden Numbers: A Book of Verse for Youth


Editor: Kate Douglas Wiggin & Nora Archibald Smith

%d bloggers like this: