అనువాదలహరి

Like a dream of the night… Mohanatulasi Ramineni, Telugu, Indian

All of a sudden

I hit upon some page

where I find myself there…

From the book inverted

silence dribbles memories…

as the tips of the fingers sift the mind through.

What can I write about this moment?

.

Some moments can never be put down! That’s all!

.

Yet, there’s something to write about…

Apart from truth, terra and day

or fancy, firmament and night

.

Something like the chaotic world

that slips heavily through the eyelids

at the night after the second watch…

.

Something ephemeral like a Higgs Boson

as trillions of particles collide all at once

.

Something akin to life’s journey

which we long to revisit on occasion

but it never occasions and we march ahead

.

There’s something for sure

May not be the destination, though.

.

There must be some aura

more awesome than the tune we could catch

or the haunting expression we wanted to write…

like a drop of rain trickling from nowhere

like the dream of the night we forget first in the morning!

.

It remains elusive still

Is it a song? Or a sound?

*

Mohanatulasi Ramineni

Telugu, Indian

*

Image Courtesy: Mohanatulasi Ramineni
Image Courtesy: Mohanatulasi Ramineni

Mohanatulasi is a System Analyst with SAP and now lives in Chicago. 

Besides reading/ writing poetry, she loves photography and painting.

She is an active blogger and is running her blog                        

(http://vennela-vaana.blogspot.com) since January 2008.

*

ఒక నిశీధి తలపులా…
.

హఠాత్తుగా

ఏదో పేజీ దొరుకుతుంది
నన్ను నేను చదూకుంటా
బోర్లించిన పుస్తకంలోంచి
సంగతుల్ని దొర్లిస్తూ నిశ్శబ్ధం
మదిని వడకట్టేస్తూ వేళ్ళ చివర్లు
ఇంకేం రాయను ఈ క్షణం మీద

కొన్ని క్షణాలు రచింపబడవు !

అయినా రాయడానికేదో ఉంది

పగలు-భూమి-నిజమే కాకుండా
రాత్రి-ఆకసము-ఊహే కాకుండా ఏదో వుంది…


బరువైన రేయి రెప్పల్లో జారే

రెండవ జాములో
తలకిందులవుతున్న లోకంలాంటిదేదో…


వేవేల కిరణాలోకేసారి విడుదలయ్యే తీరులో

జననమరణంలాంటిదేదో…


మళ్ళీ వెళ్ళొద్దామనుకుంటూ

వెనక్కి తిరక్కుండానే తిరిగొచ్చేసిన దారిలో
ఒక జీవిత పయనంలాంటిదేదో…

ఏదో వుంది…

అది గమ్యమైతే కాదు

అందుకునే రాగం కన్నా

రాయాలనుకునే భావం కన్నా
అద్భుతమైన ఆరా ఏదో వుండే వుంటుంది
ఎటు నుండో రాలే రహస్య చినుకులా
తెల్లారితే మరపుకొచ్చే ఒక నిశీధి తలపులా !


ఎప్పటికీ అలానే ఉండిపోయే

అది ఒక మాటో, మరి పాటో!మోహన తులసి

 

%d bloggers like this: