అనువాదలహరి

చిరుగాలి… రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్, స్కాటిష్ కవి

రోజల్లా వీచే ఓ చిరుగాలీ!


బిగ్గరగా ఆలపించు చిరుగాలీ!


గాలిపటాలు మీదకి ఎగరెయ్యడం చూశాను


ఆకాశంలోకి పక్షుల్ని  ఎగరేసుకుపోవడం చూశాను


నా చుట్టూ నువ్వు వీస్తున్న చప్పుడు విన్నాను…


ఆడవాళ్ళ పరికిణీలు గడ్డిమీద చప్పుడు చేసినట్టు.


రోజల్లా వీచే ఓ చిరుగాలీ!


బిగ్గరగా ఆలపించు చిరుగాలీ!


నువ్వు చేసే చాలా పనులు చూశాను


కానీ ఎప్పుడూ నిన్ను నువ్వు దాచేసుకుంటావు

నువ్వు నన్ను తొయ్యడం తెలుస్తోంది, నీ పిలుపూ వినిపిస్తోంది


కానీ నాకంటికి నువ్వు ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు.


రోజల్లా వీచే ఓ చిరుగాలీ!


బిగ్గరగా ఆలపించు చిరుగాలీ!


ఎంతో బలంగా, శీతలంగా ఉండే నువ్వు,


జోరుగా వీచే నువ్వు ఇంతకీ పిన్నవా? పెద్దవా?


చెట్లూ మైదానాలలో స్వేచ్ఛగా చరించే మృగానివా


లేక నాకంటే బలశాలివైన ఒక చిరుకూనవా?


.

రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్ ,

13 నవంబరు 1850 –  3 డిశంబరు 1894)

స్కాటిష్ కవీ, రచయితా, వ్యాసకర్తా, యాత్రా కథకుడు.

English: Photograph of Robert Louis Stevenson
English: Photograph of Robert Louis Stevenson (Photo credit: Wikipedia)

.

The Wind

 

.

 

saw you toss the kites on high

And blow the birds about the sky;

And all around I heard you pass,

Like ladies’ skirts across the grass—

O wind, a-blowing all day long,

O wind, that sings so loud a song!

 

I saw the different things you did,

But always you yourself you hid,

I felt you push, I heard you call,

I could not see yourself at all—

O wind, a-blowing all day long,

O wind, that sings so loud a song!

 

O you that are so strong and cold,

O blower, are you young or old?

Are you a beast of field and tree

Or just a stronger child than me?

O wind, a-blowing all day long,

O wind, that sings so loud a song!

 

.

 

Robert Louis Stevenson.

(13 November 1850 – 3 December 1894)

Scottish novelist, poet, essayist, and travel writer.

 

 

Poem Courtesy:

 

http://www.gutenberg.org/files/34237/34237-h/34237-h.htm#Page_45

%d bloggers like this: